XXXI sesja - przebieg i wyniki

Krystyna Siennicka RadaMiastaMarki

 12 września 2009    07:51

Krótki opis przebiegu i decyzji podjętych w czasie XXXI sesji Rady Miasta Marki 9 września 2009 roku.

Obwodnica Marek(nagranie rozpoczyna się 0:39:28 i trwa do 1:25:00).
Sprawa obwodnicy Marek, czyli spotkanie z Panem Wojciechem Dąbrowskim Dyrektorem Oddziału w Warszawie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Obszerna relacja dostępna jest pod adresem http://www.obwodnicamarek.pl

Stanowisko Rady Miasta Marki w sprawie budowy drogi ekspresowej S-8.(1:25:00 do 1:38:00)
W swoim stanowisku Rada Miasta Marki stanowczo zażądała natychmiastowego wpisania odcinka drogi 8-8 od Marek do Radzymina do programu budowy dróg krajowych oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz niezwłocznego przystąpienia do jego budowy.

Uchwałę podjęto jednogłośnie. Rada zobowiązała Burmistrza do przesłania stanowiska rady:


 • Senatorom RP wybranym z okręgu podwarszawskiego,

 • Posłom na Sejm RP wybranym z okręgu podwarszawskiego,

 • Ministrowi Infrastruktury,

 • Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,

 • Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie,

 • Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska,

 • Wojewodzie Mazowieckiemu,Radzie Powiatu Wołomińskiego

 • Staroście Powiatu Wołomińskiego,wójtom i burmistrzom gmin Powiatu Wołomińskiego.


Zamiarem rady jest dotarcie do jak szerszego grona osób zainteresowanych sprawą.

Zmiany w budżecie miasta (01:38:00 do 1:49:50)
Radni zajęli się następnie rozpatrzeniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIV1248/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2009 rok.

Jak stwierdził w swoim wystąpieniu Burmistrz Janusz Werczyński, proponowane zmiany wynikają z analizy wykonania budżetu za I półrocze. Najgorzej wypada nasz udział w podatku dochodowym - luka może sięgnąć od 4 do 6 mln złotych. Bywało gorzej w przeszłości, pocieszył radnych Burmistrz i przedstawił możliwość przesunięcia wydatku na zakup gruntu pod gimnazjum na rok przyszły. Jest to kwota rzędu 4 mln zł. Dokładniej, chodzi o przesunięcie terminu zapłaty.

Uchwala została przyjęta jednogłośnie.

Wieloletni Program Inwestycyjny(1:49:50 do 2:06:30)
W kolejnym punkcie obrad podjęto uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla miasta Marki na lata 2010 - 2013. Komisja Budżetowo - Gospodarcza zaopiniowała projekt jednogłośnie pozytywnie.

Zapytania rozpoczął radny Jacek Orych (1:55:44). W swoim wystąpieniu poruszył sprawy: boiska-orlik, zagospodarowanie terenu Marcovii, budowa strażnicy dla jednostki straży pożarnej. Zaiteresowanych odsyłam do nagrania.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, od głosu wstrzymało się 5 radnych.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2:06:30 do 2:08:15)
Rozpatrzono projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Marki nr XXV/254/2009 z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku. Uchwala została przyjęta jednogłośnie.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki (2:48:15 do 2:48:40).
Zapytań w związku z przedłożoną informacją radni nie mieli.

Interpelacje i pytania (2:48:40)

Radny Bogusław Dąbkowski zgłosił wniosek aby wieści z ratusza zmieniły szatę. Jak stwierdził radny jest to najgorsze pismo w powiecie, pod względem szaty graficznej. Radny zasugerował zwiększenie nakładów. Jak podkreślił, wydajemy pieniądze na różne cele a promocja miasta leży.

Z tą wypowiedzią nie zgodził się Burmistrz. Jak stwierdził, poprawienie jakości papieru i druku znacznie zwiększy koszty. Wydawnictwo to nie jest elementem promocji miasta. Ma natomiast charakter czysto informacyjny.

Radny Jan Orłowski poruszył sprawę możliwości częściowej refundacji kosztów wymiany pieców węglowych na gazowe, zgodnie z propozycją wojewody.

W odpowiedzi Burmistrz stwierdził, że nie jest mu znana taka propozycja wojewody. Natomiast pieniądze z funduszu ochrony środowiska w pierwszej kolejności skierowane zostaną na usunięcie pokryć dachowych. Zainteresowanych tematem odsyłam do nagrania.

Radny Dąbkowski spytał o możliwość wydzierżawienia przez miasto powierzchni około 3 tysięcy metrów przy ulicy Dużej. Radny Jacek Orych spytał o budowę komisariatu. Zainteresowanych odsyłam do nagrania, jako że moja wiedza w tych tematach jest znikoma.

Sprawy różne

Zmiany w organizacji ruchu w Pustelniku. (03:02:25 do 3:21:50).
Radny Paweł Adamczyk poruszył sprawę przywrócenia organizacji ruchu na ulicach jednokierunkowych w Pustelniku. Po burzliwej dyskusji, rada przeprowadziła szereg głosowań.

Wniosek radnego Jana Orłowskiego o odłożenie rozstrzygnięcia do sesji październikowej.
Głosowanie: za - 7 radnych, przeciw - 8, wstrzymało się - 5.

Zanim rada przystąpiła do głosowania nad wnioskiem radnego Adamczyka o przywrócenie poprzedniej organizacji ruchu, radny Ryszard Korotko (?) złożył wniosek o głosowanie imienne. Za wnioskiem głosowało 6 radnych, przeciw głosowało 11 radnych, wstrzymało się od głosu 3 radnych.

Rada w głosowaniu przyjęła wniosek radnego Adamczyka o przywrócenie poprzedniej organizacji ruchu. Za wnioskiem głosowało 10 radnych, przeciw - 6, wstrzymało się 4 radnych.

Radny Ryszard Korotko zwrócił się o wpisanie do protokołu, że głosował przeciw.

Uważam, że warto posłuchać tej dyskusji i wsłuchać się w sposób myślenia i argumentacji radnych.

Progi spowalniające w ulicy Ząbkowskiej. (3:21:50 do 3:28:18)
Jak poinformowała Przewodnicząca, jest zezwolenie z Powiatowego Inspektora Ruchu Drogowego na budowę 8 progów spowalniających. Starostwo jest gotowe je wykonać, jeśli miasto zabezpieczy środki w budżecie na rok przyszły. Szerzej o sprawie na blogu http://www.jestemzmarek.pl

List w sprawie MTS Marcovia (3:28:18 - 3:53:35) Nie czuję tematu. Nie wiem, o co chodzi, więc tylko mogę poinformować, że w dyskusji padały propozycje, aby sprawą zajęli się:

 • Komisja Rewizyjna, lub

 • Komisja Oświaty Kultury i Sportu, lub

 • specjalnie powołany zespół.


Ostatecznie rada w głosowaniu (za 14, przeciw - 2, wstrzymujących się - 4) zdecydowała, że sprawą ma się zająć Komisja Oświaty Kultury i Sportu.

Sprzedaż udziału miasta w spółce Marecki Ośrodek Zdrowia (3:53:40)
Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży 1% udziału miasta w Mareckim Ośrodku Zdrowia złożył radny Chojnowski. Rada ma zająć się tematem.

Rada podjęła szereg innych uchwał dotyczących: nabycia nieruchomości, nie skorzystania z prawa pierwokupu, dzierżawy gruntu, najmu lokalu użytkowego, najmu powierzchni ściany budynku.

Uchwały jak zwykle dostępne będą (w chwili, kiedy piszę ten tekst nie zostały jeszcze opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.marki.pl/pl/bip/uchwaly/2009

Krystyna Siennicka

Galeria

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry