Budżet miasta (2) ? jak powstaje ?

Włodzimierz Karpiński

 28 listopada 2007    13:11

b-02.JPGProjekt budżetu opracowuje Burmistrz. Oczywiście nie sam. Ma do tego pomocników. Do akcji wkracza gminny minister finansów, czyli skarbnik. Przygotowuje burmistrzowi wstępne propozycje. A skąd bierze te swoje cyferki? Ano ma w ręku sprawozdania budżetowe, które musi przygotowywać co kwartał. Widzi wyraźnie jak przebiega realizacja budżetu. Na ile pieniędzy w kasie można liczyć w przyszłym roku. Ma także propozycje wydziałów urzędu. Ile pieniędzy chciałby każdy wydział wydać w przyszłym roku i na co.

Burmistrz ma w ręku wnioski i propozycje mieszkańców, wie co rozpoczął i co musi dokończyć. Wie ile jeszcze pieniędzy potrzebuje. Siada więc ze skarbnikiem do pracy. Sam projekt to nie wszystko. Trzeba jeszcze wyjaśnić radnym, skąd się wzięły poszczególne pozycje budżetu. Trzeba także wskazać dlaczego są takie a nie inne liczby w poszczególnych pozycjach.

To wszystko nazywa się objaśnienia. Muszą one być dołączone do projektu budżetu. Najpierw omawiane są projektowane dochody budżetu miasta. Omawiane jest każde źródło dochodów. Kolejna część objaśnień to omówienie projektowanych wydatków. Dodatkowe objaśnienie ? to informacja o stanie mienia komunalnego.

b-05.jpgProjekt budżetu burmistrz ma obowiązek przedłożyć Radzie Miasta do 15 listopada.
Równocześnie ten sam projekt składany jest w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. RIO sprawuje nadzór nad tym aby budżet był zgodny z prawem.
Głównie chodzi o to aby gmina nie brała za dużo kredytów i pożyczek. Dlatego RIO bada nie tylko budżet ?bieżący?. Dokonuje oceny, jakie będą skutki pobranych kredytów i zaciągniętych pożyczek, dla budżetu gminy w przyszłości.

Po analizie projektu budżetu, RIO przedstawia swoją opinię na temat budżetu. Burmistrz ma obowiązek przedstawić tę opinię radzie. Równolegle trwają prace nad budżetem w Radzie Miasta. Przewodnicząca rady w terminie 3 dni od dnia otrzymania projektu budżetu przesyła go wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego radnym. Komisje rady rozpoczynają analizę projektu. W trakcie prac nad projektem uchwały budżetowej, komisje mogą żądać wyjaśnień od burmistrza lub osób przez niego upoważnionych.

Komisje mają czas do 30 listopada. W tym terminie powinny przedstawić swoje opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Opinie te muszą być przedstawione na piśmie jako oficjalne opinie komisji.

Może zdarzyć się, że komisja nie zechce uwzględnić niektórych wniosków zgłaszanych przez radnych. Wtedy mają oni prawo żądać, aby ich wnioski zamieścić w opinii jako wnioski mniejszości. Czyli, inaczej mówiąc, żadne wnioski nie mogą zostać ?przemilczane?.

W tym roku harmonogram prac komisji nad projektem budżetu wygląda następująco:

28 listopada 2007 roku - Komisja Budżetowo ? Gospodarcza.
29 listopada 2007 roku - Komisja Kultury, Oświaty i Sportu.
30 listopada 2007 roku - Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska.
4 grudnia 2007 roku - Komisja Budżetowo ? Gospodarcza.

b-06.jpgKomisja Budżetowo-Gospodarcza, uwzględniając opinie innych komisji, przygotowuje i przesyła burmistrzowi do dnia 15 grudnia opinię zbiorczą o projekcie budżetu. Komisja ta także może nie uwzględnić wniosków innych komisji oraz przekazanych jej wniosków mniejszości. Ale podobnie, jak w komisjach, nieuwzględnione przez nią wnioski, zamieszcza w opinii zbiorczej. Czyli żaden wniosek, obojętne, czy komisji czy pojedynczego radnego, nie może umknąć uwadze.

Kolejny ruch należy do burmistrza. Burmistrz rozpatruje wnioski zawarte w opinii zbiorczej przedstawionej przez Komisję Budżetowo-Gospodarczą. Może je przyjąć i wprowadzić do projektu budżetu stosowne poprawki. Może je odrzucić i nie wprowadzać zmian w projekcie budżetu.

Burmistrz rozpatruje zalecenia RIO jakie izba zawarła w opinii o projekcie budżetu. Może w każdej chwili wprowadzić zmiany wynikające z tej opinii. Może także wprowadzić do projektu budżetu inne zmiany. Warunkiem jest, aby nie było to później niż na 7 dni przed terminem sesji rady. Treść tych poprawek powinna być niezwłocznie przesłana do Komisji Budżetowo-Gospodarczej.

Projekt budżetu zostaje przesłany ? 7 dni przed sesją - wszystkim radnym i żadnych poprawek w nim dokonywać już nie można.

Można natomiast nadal zgłaszać poprawki do projektu budżetu. Prawo takie mają radni oraz burmistrz. Warunkiem jest zgłoszenie poprawek na piśmie oraz najpóźniej na 3 dni przed terminem sesji rady.

Jak odbywa się głosowanie nad projektem budżetu?

b-07.jpgPodczas rozpatrywania projektu uchwały budżetowej głosuje się nad wszystkimi poprawkami. Są to poprawki zgłoszone w opinii zbiorczej Komisji Budżetowo-Gospodarczej, które nie zostały uwzględnione przez burmistrza, wnioski i poprawki zgłoszone przez inne komisje rady, radnych lub burmistrza oraz wnioski mniejszości. Zgłoszone wnioski do projektu uchwały budżetowej głosowane są w określonej kolejności. Najpierw głosuje się wniosek o odrzucenie projektu w całości. Jeśli taki zgłoszono.

Jeśli projekt nie został odrzucony w całości, rada rozpoczyna głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami.

Kolejność głosowania poprawek też ma swój porządek. Jako pierwsze głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach. Są to w zasadzie poprawki najdalej idące.

Kolejne głosowanie, to głosowanie projektu w całości w takiej postaci jak zaproponował burmistrz ale z uwzględnieniem poprawek wprowadzonych na sesji rady.

Rada Miasta powinna uchwalić budżet przed rozpoczęciem roku budżetowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed końcem pierwszego kwartału następnego roku, czyli do końca marca roku następnego. W tej sytuacji, do czasu wejścia w życie uchwały wolno dokonywać wydatków i zaciągać długi tylko w taki sposób jak określono w projekcie.

Po uchwaleniu budżetu następuje jego realizacja.

W kolejnym odcinku ? Skąd bierzemy pieniądze w budżecie?

Włodzimierz Karpiński

Tekst powstał na podstawie Uchwały Nr XX/142/2004 Rady Miasta Marki z dnia 27 października 2004 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta Marki oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi.
http://bip.marki.pl/pl/bip/uchwaly/2004_rok/142

Galeria

fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry