Budżet miasta (3) ? skąd mamy pieniądze ?

Włodzimierz Karpiński

 3 grudnia 2007    12:39

b-04.jpg Mamy pieniądze w kasie miasta, bo mamy dochody. W tej części pominiemy przychody. Na tym etapie nie jest konieczne ich omawianie. Nie potrzebujemy więc ?myśleniem zbytnim głowy psować?. Dochody gminy możemy dzielić według różnych kryteriów. Ale my pójdziemy po ?najmniejszej linii oporu?.
Najwięcej pieniędzy ? to dochody własne. Mamy w zasadzie trzy źródła tych pieniędzy. Pierwsze źródło ? to są pieniądze które gromadzimy sami. Uzyskujemy je na podstawie różnych ustaw. Możemy je wydać na własne potrzeby. Dla przykładu ? podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych.
Mamy także dochody z majątku którym dysponujemy jako gmina - opłaty czynszowe, opłaty za dzierżawy, wpływy z usług, opłata skarbowa. To jest drugie źródło dochodów własnych.
Otrzymujemy także pieniądze z Urzędów Skarbowych. Należą się nam przecież udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób które go płacą. Z podatku dochodowego od firm też nam się należy nasz udział. Kwoty te także zaliczamy do dochodów własnych. I to jest trzecie źródło dochodów.
b-03.jpgZ Ministerstwa Finansów otrzymujemy subwencje. Subwencje to rodzaj puli pieniężnej należnej gminie z budżetu państwa. Możemy je przeznaczyć je zgodnie z potrzebami, na własne cele. Nasze miasto otrzymuje subwencje podstawową, uzupełniającą i oświatową.
Od Wojewody lub innych instytucji otrzymujemy dotacje celowe. Dotacja ma określone przeznaczenie. Nie wolno wydać jej na nic innego. Ten kto daje, decyduje na co mają być wydane te pieniądze. Dotacje otrzymujemy na zadania zlecone ustawami i na potrzeby własne.

Dochody


Po tych wstępnych uwagach, zajmijmy się bardziej szczegółowo odpowiedzią na pytanie ? skąd mamy pieniądze w budżecie?

Uwaga ? operuję danymi z projektu nad którym pracują komisje rady. Proszę traktować te wielkości jako bardzo wstępne propozycje. Umieszczam je dlatego, abyśmy mogli zobaczyć jakimi wielkościami operuje się w budżecie.

Projekt budżetu miasta Marki na 2008 rok przewiduje dochody w wysokości 58.078.822 złotych:

1. Dochody własne - 44.100.813
2. Subwencje - 8.612.513
3. Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami - 5.119.987
4. Dotacje celowe na zadania własne - 245.509

w-01.JPG

 1. Dochody własne


? umieściłem kolejno wszystkie dochody własne naszego budżetu, według wysokości kwot.

19.995.073 zł - jest to kwota naszego udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Wielkość tę określa Ministerstwo Finansów. Na 2008 rok ministerstwo oszacowało udziały naszego miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 18.595.073 złotych. Nasz udział we wpływach z podatku dochodowego od firm, które mają siedzibę w naszym mieście, wynieść ma 1.400.000 zł.

w-02.JPG

11.000.000 zł. - tyle, według projektu budżetu, otrzymamy do kasy jako podatek od nieruchomości. Firmy powinny wpłacić 6.900.000 złotych. My, mieszkańcy, powinniśmy wpłacić 4.100.000 złotych.

w-03.JPG

4.745.000 zł. - podatek od czynności cywilnoprawnych. Oczekiwana wpłata od firm to 150.000 złotych. Natomiast od zwykłych obywateli, czyli urzędniczo mówiąc, od osób fizycznych planuje się uzyskać 4.595.000 złotych.

w-04.JPG

3.900.000 zł. - jest to planowana kwota wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Mówiąc po prostu, chodzi głównie o sprzedaż gruntów.

700.000 zł. - dochody z najmu lokali mieszkalnych.
550.000 zł. - podatek od spadków i darowizn.
440.000 zł. - podatek od środków transportowych.
Od firm powinna wpłynąć kwota 120.000 złotych, od osób fizycznych 320.000 złotych.
400.000 zł. - wpływy z opłat za wydane koncesje alkoholowe.
340.000 zł. - wpływy z czynszu z tytułu najmu i dzierżawy gruntów lub pomieszczeń.

200.000 zł.- dochody z tytułu odsetek od środków finansowych gminy na rachunkach bankowych.
115.000 - wpływy z opłat różnych wnoszonych do Urzędu Miasta.
110.000 zł. - dochód z tytułu opłaty skarbowej.

100.000 zł. - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Chodzi tu o zryczałtowany podatek dochodowy opłacany przez osoby fizyczne.
80.000 zł. - opłaty za zajęcie pasa drogowego.
65.000
zł. - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.
55.000 zł. - dotacja z funduszu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to rekompensata za utracony dochód. Zakłady pracy chronionej są po prostu zwolnione z podatku od nieruchomości.
50.000 zł. ? kwota opłat za wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 35 złotych i od wyrysu z wypisem w wysokości 75 złotych. Kwoty opłat wynikają z uchwały Nr XXX/211/2001 Rady Miejskiej w Markach z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej.

40.000 zł - opłata targowa, pobierana jest od wszystkich sprzedających na targowiskach.
25.240 zł ? realizując zadania z zakresu administracji rządowej, Urząd Miasta pobiera opłaty od obywateli. Na przykład za wydanie dowodu osobistego. Z tej kwoty 5% należy się miastu.
14.500 zł - podatek leśny. Płacą go wszyscy ci, którzy są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami lasów. Plan przewiduje wpływy 12.000 złotych od osób prawnych i 2.500 złotych od osób fizycznych.

10.000 zł - odsetki od nieterminowych wpłat lokatorów z tytułu czynszu za lokale mieszkalne.
9.000 zł ? kwota wpływów za usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego.
8.500 zł - podatek rolny. Podatek ten ustala burmistrz wydając decyzję w tej sprawie.

5.000 zł - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
500 zł. - Opłata eksploatacyjna. Opłata ta uzyskiwana jest od podmiotów gospodarczych zajmujących się eksploatacją surowców. Gminom przysługuje 60% udział we wpływach z opłaty eksploatacyjnej pobranej na jej terenie.

2. Subwencje


8.612.513 zł - Subwencja oświatowa. Wyliczeń dokonuje się na podstawie przekazanych przez Miasto Marki danych statystycznych za 2007 rok. Szczegółowe kryteria określa w rozporządzeniu rokrocznie minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

3. Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami


4.300.000 zł. ? świadczenia rodzinne. Jest to dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz ubezpieczenie emerytalne i rentowe podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

605.000 zł. - zasiłki i pomoc w naturze. Dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń pieniężnych z funduszu pomocy społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej

111.600 zł ? wydatki OPS. Dotacja celowa przeznaczona na finansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Koszty obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników ośrodka oraz tak zwane wydatki rzeczowe. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka. Mówimy o wydatkach na usługi pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe, konwojowanie pieniędzy z banku, zakup materiałów biurowych i tym podobne.

110.572 zł. - zadania zlecone administracji rządowej związane z prowadzeniem akt stanu cywilnego, ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych oraz prowadzeniem rejestracji przedpoborowych i poboru do wojska. Dotację przyznaje Wojewoda.

58.000 zł. - składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jest to dotacja celowa. Przeznaczona na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej.

42.300 zł. - usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Ponieważ jest to zadanie zlecone, otrzymujemy także dotację.

3.615 zł. - aktualizacja rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, dlatego też otrzymujemy dotację na ten cel.

500 zł. - zadania z zakresu obrony cywilnej. Proszę nie regulować monitorów. To nie pomyłka. Dotację przyznaje Urząd Wojewódzki w Warszawie. Wysokość tej dotacji od kilku lat utrzymuje się na tym samym poziomie.

4. Dotacje celowe na zadania własne miasta Marki.


1.080.000 zł. - dotacja celowa na realizację inwestycji własnych w oświacie.
89.000 zł. - zasiłki i pomoc w naturze.
26.000 zł. - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
18.909 zł. - dotacja celowa na realizację własnych zadań oświatowych bieżących gmin.

Nie opisuję szczegółowo na jaki cel przeznaczone są dotacje celowe. To wszystko "wyjdzie" przy omawianiu wydatków.

W kolejnym odcinku - Budżet miasta ? ma co wydajemy ?

Włodzimierz Karpiński

Źródło: http://bip.marki.pl/pl/bip/budzet/2008/01

Galeria

fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4
fot. 5
fot. 6
fot. 7
fot. 8
fot. 9
fot. 10

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry