Raport o stanie gminy - miasto pokaże więcej?

Mikołaj Szczepanowski KurierMarecki RadaMiastaMarki

 16 marca 2020    09:06

Kilka miesięcy temu zwracałem uwagę, że przyjęty w czerwcu 2019 roku raport o stanie gminy mnie rozczarował - brakowało w nim kluczowych informacji o stanie finansów gminy czy sytuacji spółek komunalnych. Mój artykuł na ten temat opublikowała gazeta fakty.wwl. Razem z Michałem Piwko zaktualizowaliśmy go później na potrzeby Kuriera Mareckiego.

 

Zapowiadałem też, że stworzymy projekt uchwały stawiającej minimalne wymagania co do zawartości raportu o stanie gminy. W ubiegłym tygodniu w imieniu klubu radnych Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej (Tomasz Paciorek, Jacek Domaszczyński oraz Michał Piwko) złożyłem taki projekt do Przewodniczącego Rady. Tworząc go opieraliśmy się na opracowaniach Fundacji Batorego oraz rozwiązaniach przyjętych w innych gminach. Zapraszam do zapoznania się z projektem:

 

UCHWAŁA NR ....................

RADY MIASTA MARKI

z dnia .................... r.

w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy

Na podstawie art. 28aa ust. 3 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się szczegółowe wymogi dotyczące raportu o stanie gminy, zwanego dalej "raportem".

§ 2. 1. Raport składa się z następujących części:

1)    Ogólne podsumowanie działalności burmistrza;

2)    Realizacja polityk, programów i strategii;

3)    Sytuacja finansowa Miasta Marki;

4)    Spółki komunalne i jednostki organizacyjne gminy;

5)    Mieszkańcy gminy;

6)    Ochrona Zdrowia;

7)    Pomoc społeczna;

8)    Inwestycje

9)    Gospodarka mieszkaniowa i komunalna;

10)  Transport;

11)  Sprawy obywatelskie;

12)  Bezpieczeństwo

13)  Edukacja

14)  Kultura;

15)  Przedsiębiorczość;

16)  Ochrona środowiska;

17)  Planowanie przestrzenne;

18)  Mieszkaniec w Urzędzie Miasta.

2. Raport powinien zawierać aktualny opis działalności burmistrza w omawianym obszarze oraz analizę porównawczą w stosunku do roku ubiegłego.

3. Raport w części dotyczącej spółek komunalnych i jednostek organizacyjnych powinien w szczególności zawierać:

1) ogólny opis działalności;

2) przedstawienie zadań realizowanych w danym roku;

3) analizę sytuacji finansowej;

4) wykaz osób pełniących funkcję radnych gminy, powiatu lub województwa zatrudnionych w spółce bądź jednostce w danym roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi.

§ 5. Określone uchwałą szczegółowe wymogi dotyczące raportu znajdują zastosowanie od raportu za rok 2020.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm) burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miasta raport o stanie gminy. W myśl ust. 3 ww. artykułu Rada Miasta może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

Wprowadzony w 2018 roku wymóg miał na celu umożliwienie przedstawienie w sposób kompleksowy sytuacji gminy, a także stworzenie podstawy do debaty publicznej o lokalnym samorządzie. W tym celu dokument powinien zawierać jak najwięcej informacji, w sposób przekrojowy i uporządkowany ukazujących funkcjonowanie miasta. Szczególnie ważne jest to w obliczu rozwijającej się struktury mareckiego samorządu. Rzetelna ocena sytuacji gminy jedynie w oparciu o działalność Urzędu Miasta jest niemożliwa z uwagi na liczne jednostki miejskie oraz spółki komunalne, które odpowiedzialne są za znaczną część zadań samorządu.

W związku z powyższym przedłożono projekt uchwały określający szczegółowe wymogi raportu o stanie miasta Marki.

Galeria

zdjecie: 127723
zdjecie

Mikołaj Szczepanowski

Mikołaj Szczepanowski - współpracuje z portalem od 2006 roku

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry