Statut Stowarzyszenia "Towarzystwo Przyjaciół Marek"

Krzysztof Bychowski TPM

 1 stycznia 2003    23:20

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1
Stowarzyszenie "Towarzystwo Przyjaciół Marek" zwane dalej "Stowarzyszeniem" jest społeczną organizacją, działającą zgodnie z przepisami o stowarzyszeniach, skupiającą osoby fizyczne.

§ 2
1. Stowarzyszenie ma osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieoznaczony.
3. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Markach.
4. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Stowarzyszenie może powoływać oddziały terenowe oraz może współpracować z innymi organizacjami, instytucjami, ośrodkami i osobami w celu realizacji zadań statutowych.
6. We wszystkich oddziałach obowiązuje niniejszy statut.
7. Stowarzyszenie działa w oparciu o prace społeczną swoich członków. Do wykonywania swoich zadań statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 3
1. Stowarzyszenie ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Stowarzyszenie posługuje się nazwą "Towarzystwo Przyjaciół Marek" i zastrzeżonym znakiem graficznym.
3. Nazwa "Towarzystwo Przyjaciół Marek" i zastrzeżony znak graficzny mogą być używane przez jego członków lub przez inne osoby fizyczne lub prawne na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby ich realizacji
§ 4
Celem Stowarzyszenia jest w szczególności propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacja lokalnej społeczności, propagowanie kultury, inspirowanie różnych form działalności mieszkańców w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, oświaty i wychowania.

§ 5
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) upowszechnianie wiedzy i umiejętności obywatelskich społeczeństwa poprzez działalność w środowiskach lokalnych i w małych grupach społecznych,
2) podnoszenie i pogłębianie kultury życia społecznego,
3) integracja środowisk młodzieżowych,
4) upowszechnianie wiedzy o Markach,
5) budowanie i wzmacnianie lokalnych więzi i struktur społecznych,
6) krzewienie i twórcze rozwijanie tradycyjnych wartości społecznych,
7) podejmowanie inicjatyw społecznych, gospodarczych i politycznych, które mają wpływ na funkcjonowanie lokalnych społeczności,
8) działania aktywizacyjne,
9) rozwijanie świadomości i tożsamości lokalnej,
10) podejmowanie działalności wydawniczej i publicystycznej,
11) dbanie o rozwój Miasta Marki,
12) organizowanie życia społecznego, kulturalnego, w szczególności organizowanie spotkań, prelekcji, warsztatów i konferencji będących płaszczyzną wymiany poglądów oraz upowszechniania wiedzy i wartości, a także organizowanie dyskusji, sympozjów i innych form działalności mających na celu podnoszenie kultury życia społecznego,
13) kształtowanie opinii i ocen społeczeństwa,
14) współudział w inicjowaniu i koordynowaniu świąt i rocznic związanych z historią Marek i okolic,
15) wspieranie inicjatyw społecznych i obywatelskich,
16) inicjowanie i pobudzanie oraz popieranie działalności oświatowej i rozrywkowej,
17) współdziałanie z administracją publiczną i samorządem lokalnym, a także innymi instytucjami i osobami w celach statutowych.

ROZDZIAŁ III
Członkostwo, prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia
§ 6
Członkowie założyciele stają się członkami Stowarzyszenia po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

§ 7
1. Przyjmowanie członków do Stowarzyszenia następuje na wniosek zainteresowanych.
2. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się na podstawie uchwały zarządu.

§ 8
1. Stowarzyszenie może nadać członkostwo honorowe podmiotom nie należącym do Stowarzyszenia, lecz szczególnie zasłużonym dla niego, w szczególności podmiotom, o których mowa w § 9.
2. Decyzję o nadaniu statusu członka honorowego Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.

§ 9
1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być organizacje, instytucje i osoby prawne, uczestniczące w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający w pracach Stowarzyszenia może być reprezentowany przez upoważnionego przedstawiciela.

§ 10
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
1) udziału w pracach Stowarzyszenia,
2) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego,
3) zgłaszania wniosków i propozycji dotyczących działalności Stowarzyszenia,
4) posiadania legitymacji Stowarzyszenia,
5) korzystania z urządzeń Stowarzyszenia w ramach realizacji celów statutowych.

§ 11
Przepis § 10 pkt 1, 3, i 5 stosuje się odpowiednio do członków honorowych Stowarzyszenia.

§ 12
Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:
1) aktywne włączanie się w prace Stowarzyszenia,
2) respektowanie postanowień zawartych w Statucie i uchwałach władz Stowarzyszenia,
3) dbanie o autorytet Stowarzyszenia,
4) realizowanie zobowiązań finansowych podjętych wobec Stowarzyszenia.

§ 13
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
2) śmierci członka,
3) wykluczenia, o którym mowa w § 14.

§ 14
1. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków określonych w § 12, zarząd Stowarzyszenia może wykluczyć członka ze Stowarzyszenia zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Stowarzyszenia.
2. Wykluczenie może nastapić:
a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
b) za nieusprawiedliwione niebranie udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy,
d) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 2/3 wszystkich członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w lit. a i b,
e) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.

§ 15
1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie składa się na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania.
2. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Walne Zebranie prawa członka składającego odwołanie ulegają zawieszeniu.
3. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
4. Osoby, które zostały wykluczone mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia, jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od daty wykluczenia.

ROZDZIAŁ IV
Struktura, Władze Stowarzyszenia i ich kompetencje
§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 17
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa pięć lat, są one jednak zobowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz.

§ 18
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na 12 miesięcy przez Zarząd Stowarzyszenia jako Zgromadzenie sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze albo częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 członków Komisji Rewizyjnej.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków członkowie są zawiadamiani przez Zarząd co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem § 20 ust. 2.
5. W przypadku braku quorum Walnego Zebrania Członków, Zarząd wyznacza drugi termin Zgromadzenia. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych i uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem § 20 ust. 2.

§ 19
1. Udział w Walnym Zebraniu Członków biorą:
1) z prawem do głosowania oraz czynnym i biernym prawem wyborczym - wszyscy członkowie Stowarzyszenia,
2) z głosem doradczym - członkowie honorowi Stowarzyszenia oraz członkowie wspierający lub ich upoważnieni przedstawiciele.
2. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 20
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie zmian statutu na wniosek Zarządu,
2) wybór Prezesa Stowarzyszenia i na jego wniosek wiceprezesa Stowarzyszenia,
3) wybór pozostałych członków Zarządu,
4) wybór członków Komisji Rewizyjnej,
5) udzielanie absolutorium albo votum nieufności Zarządowi.
6) odwołanie Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
7) rozwiązanie Stowarzyszenia.
2. Uchwały, o których mowa w ust. 1 podejmowane są bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

§ 21
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy również:
1) uchwalanie głównych kierunków i podstawowych wytycznych dotyczących działalności merytorycznej, w tym gospodarczej i organizacyjnej Stowarzyszenia oraz programów działania Stowarzyszenia.
2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej,
3) rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłoszonych przez organy władzy oraz członków Stowarzyszenia,
4) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
5) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych,
6) rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia.
7) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
9) rozpatrywanie skarg członków stowarzyszenia na działalność Zarządu,
10) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających zatwierdzenia Walnego Zebrania Członków - nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 22
1. Zarząd Stowarzyszenia może, na podstawie decyzji podjętej bezwzględną większością głosów Zarządu lub na wniosek co najmniej 3/5 liczby członków Stowarzyszenia zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. Przepis § 18 ust. 3, 4, 5 i 6 oraz § 19 stosuje się odpowiednio.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków rozpatruje sprawy, dla których zostało zwołane.

§ 23
Zarząd Stowarzyszenia kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za prowadzoną działalność jedynie przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 24
1. Zarząd tworzy 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.

§ 25
1. Wyboru Prezesa Stowarzyszenia dokonuje Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym. Prezesem Stowarzyszenia zostaje kandydat, który otrzymał, co najmniej 50% plus 1 głos w głosowaniu przeprowadzonym zgodnie z § 20 ust. 2.
2. W przypadku nie dokonania wyboru w trybie określonym w ust. 1 przeprowadza się II turę głosowania, w której bierze udział dwóch kandydatów z największą liczbą głosów uzyskanych w I turze. Prezesem Stowarzyszenia zostaje kandydat, który otrzymał najwięcej głosów.
3. Wyboru Wiceprezesa Stowarzyszenia dokonuje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Prezesa Stowarzyszenia w trybie określonym w § 20 ust. 2. Wiceprezesem zostaje kandydat, który otrzymał najwięcej głosów.
4. Sekretarza wybiera Walne Zebranie Członków w trybie określonym w § 20 ust. 2.

§ 26
Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
1) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz podejmowanie działań w jego imieniu,
4) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
5) prowadzenie działalności gospodarczej,
6) opracowanie planów działalności, sprawozdań, wniosków i regulaminu działania Zarządu,
7) zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów oraz udzielanie wszelkiego rodzaju pełnomocnictw w granicach ustalonych przez Walne Zebranie Członków,
8) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków,
9) nadawanie lub pozbawianie honorowego członkostwa,
10) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
11) ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 27
Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich jego członków.

§ 28
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia są uprawnieni Prezes lub Wiceprezes oraz członek Zarządu - działający łącznie.

§ 29
1. Prezes Stowarzyszenia ma prawo w trakcie trwania kadencji do dokonania zmian w podziale funkcji pełnionych w Zarządzie Stowarzyszenia.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą osoby Prezesa Stowarzyszenia.
3. Zmiany Prezesa Stowarzyszenia przed upływem kadencji może dokonać tylko Walne Zebranie Członków, na pisemny wniosek 3/5 członków Stowarzyszenia w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 30
1. Komisja Rewizyjna w liczbie 3 osób jest organem kontroli wewnętrznej powoływanym przez Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia w trybie określonym w § 20 ust. 2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby należące do Zarządu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.
3. Wszystkie decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów jej członków.

§ 31
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, szczególnie w dziedzinie finansowej oraz gospodarczej i przedstawianie Zarządowi Stowarzyszenia wniosków pokontrolnych,
2) rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów wewnętrznych natury dyscyplinarnej, które wymagają interwencji Zarządu,
3) składanie wniosków o udzielenie absolutorium lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 32
1. Komisja Rewizyjna ma prawo zawiesić wykonalność decyzji Zarządu Stowarzyszenia w przypadkach oczywistego naruszenia dyscypliny, niezgodności ze statutem oraz regulaminami Stowarzyszenia.
2. W przypadku zakwestionowania zawieszenia wykonalności decyzji, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 3 tygodni od zakwestionowania, w celu rozwiązania zaistniałego problemu.

§ 33
Zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji może dokonać tylko Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia
§ 34
Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości i ruchomości, środki pieniężne oraz prawa majątkowe.

§ 35
Źródłami dochodów Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, spadki i zapisy,
3) dotacje i subwencje,
4) dochody z działalności statutowej, w tym z prowadzonej działalności gospodarczej,
5) dochody z majątku Stowarzyszenia,
6) dochody z ofiarności publicznej.

§ 36
1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się
31 grudnia 2003 roku.
2. Dochód Stowarzyszenia uzyskany z prowadzonej działalności gospodarczej służy do realizacji celów statutowych i nie może być dzielony między członków Stowarzyszenia.

§ 37
Do wykonania zadań statutowych Stowarzyszenia służą środki finansowe, o których mowa w §35.

ROZDZIAŁ VI
Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 38
Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością
3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania.

§ 39
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. O przeznaczeniu majątku rozwiązanego Stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie Członków, które jednocześnie powołuje Komisję Likwidacyjną. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Galeria

zdjecie

Krzysztof Bychowski

Rednacz portalu, jeden z jego pomysłodawców i twórców - odpowiedzialny za stronę techniczną i organizacyjną całego przedsięwzięcia.

Mieszkaniec Marek od 1995 roku, właściciel firmy zajmującej się tworzeniem stron internetowych - ACTIVENET www.avn.pl

@ RedNacz małpa marki kropka net kropka pl, 501 271 048

www.avn.pl

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry