XIV sesja rady - 19 grudnia 2007 r.

Krystyna Siennicka RadaMiastaMarki

 27 grudnia 2007    16:59

Ostatnia sesja Rady Miasta miała bogaty program do realizacji. Zgodnie z zaproszeniem na sesję. Porządek obrad przewidywał podjęcie 11 uchwał. Po kilku pytaniach dotyczących informacji o pracy burmistrza rada rozpoczęła rozpatrywanie projektów uchwał. Co więc uchwaliła rada:

Uchwała XIV/108/2007.


Jako pierwszy, rada rozpatrywała projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr V/23/2007 Rady Miasta Marki z dnia 21 lutego 2007 roku w sprawie budżetu Miasta Marki, czyli innymi słowami dokonano zmian w budżecie. Projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetowo-Gospodarcza. Opinia komisji jest pozytywna i komisja nie wniosła uwag do projektu. W głosowaniu wszyscy członkowie komisji byli jednomyślni (9/-/-). Rada już tak jednomyślna nie była i głosowanie wyglądało następująco ? 13 głosów za, brak głosów przeciwnych i 3 radnych wstrzymało się od głosu.

Uchwała ma nr XIV/108/2007. Dostępna pod adresem:
http://bip.marki.pl/pl/bip/uchwaly/2007/108

Uchwała XIV/109/2007.


W kolejnej uchwale ustalono wykaz planowanych wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Chodzi tu o wydatki, których terminy rozliczenia sięgają do czerwca 2008 roku.

Znajdują się tam takie tematy jak: projekt odwodnienia ul. Szkolnej i Ząbkowskiej, projekt chodnika w ul. Kościuszki i Bandurskiego, projekt budynku wielorodzinnego, wykonanie elewacji budynku przy Al. Piłsudskiego 196, wykonanie elewacji budynku przy ul. Lisa Kuli 3A, wykonanie serwerowni na potrzeby Urzędu Miasta Marki, zabudowa fragmentu rowu melioracyjnego wraz z budową przepustu drogowego na ul. Długiej, przygotowanie programu rewitalizacji Miasta Marki wraz z czynnościami formalno prawnymi oraz projektami w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z RPO województwa mazowieckiego, dokumentacja projektowa sieci wodociągowej, dokończenie opracowania projektów oświetlenia ulicznego.

Największa pozycję ? na kwotę 580 000 zł ? stanowi przygotowanie programu rewitalizacji Miasta Marki.

Projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetowo-Gospodarcza. Opinia komisji jest pozytywna i komisja nie wniosła uwag do projektu. W głosowaniu wszyscy członkowie komisji byli jednomyślni (9/-/-). Rada była także jednomyślna i głosowanie wyglądało następująco ? 16 głosów za, brak głosów przeciwnych. Żaden radny nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała ma nr XIV/109/2007. Dostępna pod adresem:
http://bip.marki.pl/pl/bip/uchwaly/2007/109

Uchwała XIV/110/2007


Następny projekt uchwały, który rozpatrywała rada, dotyczył emisji obligacji komunalnych.
Zgodnie z uchwałą Miasto Marki wyemituje 460 obligacji o wartości nominalnej 10.000 zł każda na łączną kwotę 4.600.000 zł (słownie: cztery miliony sześćset tysięcy złotych).
Propozycja nabycia ma być skierowana do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób. Obligację będą obligacjami na okaziciela.

Emisja obligacji komunalnych będzie przeznaczona na finansowanie planowanegow 2007 roku deficytu budżetu Miasta Marki. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Głownie dotyczy to budowy wodociągów oraz infrastruktury drogowej i oświatowej.

Wykup obligacji nastąpi po upływie 5 lub 6 lat od daty emisji, zależnie od serii.
Oprocentowanie obligacji wypłacane będzie w okresach półrocznych i będzie ono zmienne. Podstawą ustalenia oprocentowania będzie stawka WIBOR6M.

Opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej, jest pozytywna. Komisja nie wniosła uwag do projektu. Członkowie komisji byli jednomyślni (9/-/-).

Pytania związane z emisją obligacji zadawał radny Orłowski. Jeśli kogoś interesuje ten temat, to warto posłuchać, ponieważ słuchając wyjaśnień Burmistrza można się sporo dowiedzieć o obligacjach jako sposobie na równoważenie deficytu budżetu naszego miasta. Fragment nagrania, dotyczący tej uchwały trwa od 31:50 do 42:38.
Rada w głosowaniu była także jednomyślna (16/-/-).

Uchwała ma nr XIV/110/2007. Dostępna pod adresem:
http://bip.marki.pl/pl/bip/uchwaly/2007/110

Uchwała XIV/111/2007.


Kolejnym punktem porządku obrad był projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Marki do Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Na ogólną liczbę 314 gmin w województwie mazowieckim, akces do tworzącego się stowarzyszenia zgłosiło 27 gmin. Z terenu naszego powiatu ? jedynie Marki i Wołomin. Radny Chojnowski zadał pytanie, ? dlaczego nie przystępują do stowarzyszenia Ząbki, Zielonka, Kobyłka. ?Nie wierze, aby im nie zależało?.

Opinię Komisji Budżetowo-Gospodarczej, tak jak i poprzednie, przedstawił wiceprzewodniczący komisji, radny Adamczyk. Rada Miasta wyraziła zgodę na przystąpienie Miasta Marki do Mazowieckiego Stowarzyszenie Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie.
Nasze miasto w stowarzyszeniu reprezentować ma Burmistrz lub upoważniona przez niego osoba.

Uchwała ma numer XIV/111/2007. Dostępna pod adresem:
http://bip.marki.pl/pl/bip/uchwaly/2007/111

Uchwały XIV/112/2007; XIV/113/2007; XIV/114/2007; XIV/115/2007


Kolejne projekty uchwał rozpatrzono ?blokiem?, czyli 4 uchwały jednocześnie. Dotyczyły one w zasadzie tej samej ?materii?. Rada ustaliła wartość jednego punktu dla ustalenia wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych - Uchwała Nr XIV/112/2007oraz w Zakładzie Usług Komunalnych - Uchwała Nr XIV/115/2007. Wartość jednego punktu, zgodnie z uchwałami rady, wynosi 7,50 zł.
W kolejnych dwóch uchwałach rada ustaliła najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych - Uchwała Nr XIV/113/2007oraz w Zakładzie Usług Komunalnych - Uchwała Nr XIV/114/2007. Wynagrodzenie to ustalono w wysokości 700,00 zł.
Wszystkie cztery uchwały przyjęto jednogłośnie. (19/-/-).

Uchwały dostępne pod adresami:
http://bip.marki.pl/pl/bip/uchwaly/2007/112
http://bip.marki.pl/pl/bip/uchwaly/2007/113
http://bip.marki.pl/pl/bip/uchwaly/2007/114
http://bip.marki.pl/pl/bip/uchwaly/2007/115

Uchwała XIV/116/2007.


Kolejny, 15 punkt porządku obrad, to zmiany w uchwałach z 2004 roku. Sprawa dotyczy sprostowania błędów w nich popełnionych. Dotyczy to błędnego wpisu numeru ewidencyjnego działki w załączniku do Uchwały Nr XX/154/2004 Rady Miasta Marki z dnia 27 października 2004 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie miasta Marki oraz w załączniku do Uchwały Nr XXII/177/2004 Rady Miasta Marki z dnia 15 grudnia 2004 roku. W obu uchwałach wykreślono działkę o numerze ewidencyjnym 60/16 a wpisano w to miejsce działkę o numerze ewidencyjnym 60/15.
Uchwała została podjęta i ma numer XIV/116/2007. Dostępna pod adresem:
http://bip.marki.pl/pl/bip/uchwaly/2007/116

Uchwała XIV/117/2007


Następna uchwała dotyczyła zmian w uchwale Nr XIII/105/2007 Rady Miasta Marki z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie ?Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Marki?.
Zmiana była konieczna ze względu na zapis mówiący o jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Ponieważ uchwała ta nie podlega takiej publikacji, należało dokonać zmiany treści uchwały. W przeciwnym razie Wojewoda uchyliłby taką uchwałę. A wtedy zaczynają się niepotrzebne kłopoty.
Rada jednogłośnie dokonała odpowiednich zmian.

Uchwała dostępna pod adresem:
http://bip.marki.pl/pl/bip/uchwaly/2007/117

Uchwała Nr XIV/118/2007


Ostatnia podjęta na tej sesji uchwała dotyczy skargi Zarządu Ogólnopolskiego Ruchu Ochrony Interesów Lokatorów Oddział w Markach na decyzję Burmistrza Miasta Marki w sprawie pobierania opłat za wodę z ujęć ulicznych od lokatorów budynków komunalnych.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła radna Brzezińska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
Radny Jan Orłowski zgłosił wniosek o odrzucenie projektu uchwały. Po prawie półgodzinnej dyskusji przystąpiono do głosowania. Skargę uznano za nieuzasadnioną. Obszerne uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. Wynik głosowania ? 16 głosów za, 1 głos przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Uchwała dostępna pod adresem:
http://bip.marki.pl/pl/bip/uchwaly/2007/118

Interpelacje i pytania.


Interpelacji nie było. Pytanie zadał radny Adamczyk. (*)
- Kto może decydować, które autobusy mogą zatrzymywać się na przystankach na terenie Marek?. Niektóre autobusy PKS nie zatrzymują się na przystankach Fabryczna, Szpitalna, tłumacząc, że nie mają zgody Zakładów Transportu Miejskiego.

W odpowiedzi Burmistrz wyjaśnił, że jest to nasza władza a nie ZTM. Zgodę dostają wszyscy, ale musi być wystąpienie o nią.

Sprawy różne.


Przewodniczący doraźnej Komisji Statutowej zwrócił się z prośbą do rady o przedłużenie czasu pracy komisji do końca lutego. Zgodnie z uchwałą 58/2007 Rady Miasta komisja miała zakończyć pracę do końca grudnia 2007 roku. Jak podał w uzasadnieniu przewodniczący komisji, przyczyną są częste nieobecności członków komisji. Rzadko udaje się zebrać pełny skład. Ostatnie posiedzenia się nie odbyły, ponieważ przyszło tylko 2 członków komisji.

Radny Adamczyk (*) zadeklarował, że przygotuje projekt uchwały w tej sprawie.

Komisja Rewizyjna przedstawiła projekt planu pracy na 2008 rok:

- Analiza sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu,
- Wykonywanie zadań zleconych przez Radę Miasta Marki,
- Rozpatrywanie skarg,
- Kontrola umów dzierżawy gruntów komunalnych pod działalność gospodarczą,
- Kontrola wydatkowania środków budżetowych na realizację zadań publicznych w 2007 roku przez wybrane organizacje pozarządowe i inne podmioty,
- Wydanie opinii o projekcie budżetu na 2009 rok.

Ponadto przeniesiono pkt 6 z planu pracy 2007 roku. Niestety nie napiszę, czego dotyczy. Plan pracy komisji na 2007 rok został przyjęty na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2006 roku. Nie został opublikowany.

Przewodnicząca Rady przypomniała wszystkim, że komisje rady powinny opracować do 31 grudnia plany pracy na przyszły rok. Natomiast do 31 stycznia komisje powinny złożyć sprawozdania ze swej pracy.

Przewodnicząca rady poinformowała także o planowanych terminach sesji w 2008 roku: 16 stycznia, 27 lutego (lub 20 lutego ? nie mam do końca pewności, co ustalono), 12 marca, 16 kwietnia,14 maja. 18 czerwca, 10 września, 15 października, 19 listopada, 10 lub 17 grudnia. Termin zostanie uściślony później.

Krystyna Siennicka
Źródło: nagranie z XIV sesji Rady Miasta Marki
http://marki.pl/nagrania/sesje/sesja_14_2007-12-19_15.6MB.mp3

(*) W obu przypadkach był to Radny Rżewski - komentarz radnego Jacka Orycha poniżej

Galeria

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry