V Posiedzenie Rady Miasta Marki - 09.02.2011

Marcin Piotrowski RadaMiastaMarki

 17 lutego 2011    19:10

Drodzy Współmieszkańcy,

Podczas V posiedzenia Rady Miasta Marki poruszono następujące kwestie:

1.Wysłuchano opinii mieszkańców ul. Zielenieckiej/Traugutta w zakresie obecnej sytuacji w zakresie problemów związanych z podniesionym stanem wód gruntowych. Z uwagi na powagę sytuacji i przyjęte piorytety mamy nadzieję, iż sprawne przeprowadzenie przetargów na bieżące prace związane z merlioracją/odwodnieniem pozwoli na wypracowanie środków na dalsze działania jeszcze w tym roku.
2.Informacja nt. realizacji projektu Wodociągu Mareckiego dofinansowaniego przez UE. Podczas prezentacji przedstawiciele spółki Wodociąg Marecki przedstawili założenia dot. realizacji i finansowania projektu skanalizowania miasta Marki. W trakcie dyskusji radni poruszyli poniższe kwestie:
 - Finansowania inwestycji m.in. wysokość dofinansowania z UE, prognozy finansowe inwestycji - wg. przedstawionych przez władze Spółki informacji całkowity koszt projektu szacowany jest na kwotę około 136 mln zł (dofinansowanie z UE - 86 mlz zł, przy 65 % poziomie dofinansowania).
 - Aktualnie prowadzonych prac m.in. pojawiających się problemów w zakresie już realizowanych inwestycji oraz kwestii nadzoru nad firmami wykonawczymi - zwrócono przedstawicielom spółki uwagę na pojawiające się problemy w zakresie prawidłowego oznaczenia placów budów, zabezpieczenie prac a przede wszystkim przyjazności  prowadzonych prac wobec mieszkańców.
 - Przyłącza do domów m.in. wysokości kosztu projektu przyłącza. Przedstawiciele spółki przedstawili wstępne propozycje kosztów zaprojektowania przyłącza (od 500 zł do 1 000 zł), przedłożone założenia pokrywały się z oczekiwaniami wyrażonymi przez radnych (znaczne obniżenie kosztów projektu poprzez bezpośrednie zaangażowanie pracowników spółki ) podczas spotkania z przedstawicielami społki na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Marki na 2011 rok. Rada Miasta po dyskusji uchwaliła (z jednym głosem przeciw) projekt budżetu zawierający m.in.:
- zwiększenie kwoty finansowania prac melioracyjnych z 50 000 na 850 000 zł (przywrócenie sprawności rowów/przepustów)
- wyodrębnienie kwoty 600 000 zł na sfinansowanie prac związanych z pracami odwodnieniowymi m.in. ul. Sowińskiego, Dobra, Sowia, Kasztanowa oraz przygotowanie  projektu odwodnienia ulic: Lisa Kuli, Ząbkowskiej, Sokolej, Zajączka, Sowiej oraz Ząbkowskiej.
- wyodrębnienie kwoty 15 000 zł na zakup 2 szt. defibrylatorów (AED)
- zwiększenie kwoty finansowania na cele oświatowe o 54 000 zł
- zwiększenie kwotyfinansowania wsparcia działalności sportowej o 40 000 zł
- wyodrębnienie kwoty 700 000 zł na rzecz realizacji projektu ORLIK
- zrezygnowano z prac remontowo/adaptacyjnych p0mieszczeń zajmowanych w przeszłości przez Policję w UM
- wyodrębnienie środków na realizację programu współfinansowanego przez UE pod nazwą "Równy Start - program rozwojowy szkół podstawowych w Markach;
- wyodrębnienie kwoty 10 000 zł na rzecz wprowadzania systemu imiennego/elektronicznego głosowania w Radzie Miasta
- utrzymanie dofinansowania spółki Wodociąg Marecki w kwocie 8 mln zł ( w tym m.i. ok. 1,1 mln zł na rozbudowę sieci wodociągowej, 1,7 mln zł budowę sieci kanalizacji deszczowej)
4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2025. Rada Miasta po dyskusji uchwaliła przedłożony projekt.
5.Informacja w zakresie gminnych zasobów nieruchomości gruntowych. Rada Miasta wysłuchała przedłożoną informację.
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2011 Komisji Rewizyjnej. Rada Miasta po wysłuchaniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Burmistrza oraz dyskusji uchwaliła przedłożony projekt.
7.Przyjęcie planów prac Komisji Rady Miasta Marki. Rada Miasta zaakceptowała przedstawione przez Przewodniczących plany pracy poszczególnych komisji.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Marki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rada Miasta po dyskusji uchwaliła przedłożony projekt.
9.  W sprawach różnych poruszono m.in. następujące kwestie:
 - prośbę Szkoły Podstawowej nr 2 w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania działań w ramach akcji "Zima w Mieście" - środki na rzecz akcji "Zima w Mieście - 2011" zostały znacząco zwiększone dla szkół.
 - stanowisko czterech klubów radnych w zakresie inicjatywy przeprowadzenia akcji informacyjnej połączonej z referendum (równoległym do wyborów parlamentarnych) w zakresie powołania na terenie gminy Marki straży Miejskiej. W trakcie dyskusji zaakceptowano wniosek o skierowanie pisma do Komisji Zdrowia w celu wypracowania stanowiska na posiedzenie Rady Miasta.
 - propozycję Zielonki, która z uwagi na brak środków zwróciła się z propozycją współfinansowania linii autobusowej "Z" przez miasto Marki.


Szanowni współmieszkańcy, forumowicze,

W tym miejscu chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim Radnym, Burmistrzowi, Skarbnikowi oraz mieszkańcom, którzy podjęli trud przekazania swoich uwag w pracach nad projektem budżetu - bo MARKI SĄ NAJWAŻNIEJSZE...mamy nadzieję, iż sprawne prace nad jego realizacją pozwolą wypracować dodatkowe środki na rzecz prac odwodniowych.

Z pozdrowieniami

Marcin Piotrowski

Galeria

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry