Konsultacje społeczne

Piotr Matusiak UMMarki OPS

 17 listopada 2011    21:09

konsultacjeSerdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie gminy do wnoszenia uwag i propozycji do projektu ,,Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Marki na lata 2011 -2015". Strategia stanowi podstawę do podejmowania zintegrowanych działań rozwojowych w sferze polityki społecznej na terenie gminy

oraz ułatwi zdobywanie środków zewnętrznych na rozwiązywanie wielu opisanych problemów.

Konsultacje odbywać się będą od 17 do 24 listopada 2011 roku.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 24 listopada 2011 roku do kancelarii Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 (pokój nr 6) lub przesłać na adres poczty elektronicznej: promocja@marki.pl.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji, w tym także ich pełnomocników. Do uwag i wniosków należy dołączyć oświadczenie o uprawnieniu do reprezentowania organizacji.

Za termin złożenia uwag i wniosków uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki lub wpływu pocztą elektroniczna nadesłanych propozycji na adres e-mail:promocja@marki.pl.

Uwagi i wnioski złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia i bez wzywania do ich uzupełnienia.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1392 z póz. zm.) rada gminy zobowiązana jest do opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Przedstawiona strategia, która stanowi załącznik do projektu uchwały, została opracowana w Ośrodku Pomocy Społecznej w Markach przy merytorycznym wsparciu Ośrodka Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych- Centrum AV w Częstochowie. W pracach nad nim uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego, środowisk pomocy społecznej, rynku pracy, oświaty, kultury, ochrony zdrowia, policji i sądownictwa, przedstawiciele organizacji pozarządowych, kościoła, mieszkańcy miasta oraz eksperci.

Treść projektu uchwały, załącznik do uchwały, uzasadnienie projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag. Wydział Spraw Społecznych UM Marki

Miasto Marki |

Galeria

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry