Marki w pierwszej strefie- nadzwyczajna sesja

Sylwia Matusiak PISMarki Komunikacja

 15 lutego 2012    19:51

iszaDrodzy Mieszkańcy,
w dniu dzisiejszym Rada Miasta Marki przyjęła w formie uchwały Stanowisko w sprawie objęcia miasta Marki pierwszą strefą biletową. Pełen tekst uchwały prezentuję poniżej.
Sylwia Matusiak
Pełnomocnik Komitetu PiS w Markach


Uchwała Nr
Rady Miasta Marki
z dnia
w sprawie przyjęcia Stanowiska w sprawie objęcia miasta Marki pierwszą strefą biletową

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. u. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami, uchwala się co następuje:

§ 1
Przyjmuje się ?Stanowisko w sprawie objęcia miasta Marki pierwszą strefą biletową? stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Przekazanie uchwały Prezydentowi m. st. Warszawy oraz Dyrektorowi Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Załącznik
do uchwały Nr
Rady Miasta Marki
z dnia

Stanowisko w sprawie objęcia miasta Marki pierwszą strefą biletową


Komunikacja autobusowa łącząca miasto Marki z Warszawą to jedna z najważniejszych potrzeb mieszkańców naszego miasta, której zaspokojenie stanowi szczególny przedmiot troski mareckiego samorządu. Od lat współpracujemy w tym zakresie z władzami stolicy. Od 2004 roku współpraca ta opiera się na zasadzie partycypacji naszego miasta w finansowaniu działalności przewozowej mającej z założenia charakter deficytowy.


Linie autobusowe prowadzące do Marek mają charakter podmiejski. Wiąże się z tym zwiększona opłata za przejazd. Co najmniej od 2005 roku władze samorządowe Marek czynią starania o objęcie naszego miasta pierwszą strefą biletową. Za przyjęciem takiego rozwiązania przemawia niewielka odległość naszego miasta od centrum stolicy.


W dniu 20 października 2006 roku podpisany został list intencyjny, w którym Zarząd Transportu Miejskiego oraz miasto Marki zadeklarowały wspólne dążenie do realizacji tego celu. W 2007 roku Zarząd Transportu Miejskiego uzależnił objęcie Marek pierwszą strefą biletową od zgody na zwiększenie udziału w finansowaniu kosztów funkcjonowania linii autobusowych z istniejących ówcześnie 25% do 60%. W ówczesnych realiach budżetowych przyjęcie tego warunku nie było możliwe. Nie oznaczało to jednak naszej rezygnacji z celu, który w świetle listu intencyjnego uznawaliśmy za cel wspólny.


Jesienią 2011 roku na ręce Burmistrza Miasta Marki oraz Przewodniczącego Rady Miasta złożono podpisaną przez ponad 2 tysiące osób petycję w sprawie objęcia miasta Marki pierwszą strefą biletową Akcja społeczna zorganizowana przez mareckie struktury Prawa i Sprawiedliwości wywołała wielkie poruszenie wśród mieszkanców. Głos zabrał także Zarząd Transportu Miejskiego. W dniu 8 lipca 2011 roku na stronie internetowej ZTM ukazał się komunikat, w którym stwierdzono, że "Inicjatywa pociąga za sobą dodatkowe koszty (780 tys. zł rocznie), dlatego wnioskodawcy powinni wskazać źródła finansowania w budżecie gminy Marki".


Na podstawie wspomnianego komunikatu w projekcie budżetu na 2012 rok zabezpieczone zostały większe środki na ten cel w wysokości jednego miliona złotych. W naszym przekonaniu dawało to gwarancję sfinansowania projektu. Ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu w piśmie z dnia 11 stycznia 2012 roku oficjalne stanowisko Zarządu Transportu Miejskiego nie pokrywało się z treścią komunikatu internetowego z dnia 8 lipca 2011 roku. Poinformowano nas, że przeprowadzono ?analizę pomiarów napełnień oraz kontroli biletowych na liniach podmiejskich obsługujących Marki? Z analizy tej wynika, że przystąpienie Marek do pierwszej strefy biletowej z jednoczesnym utrzymaniem obecnego poziomu dofinansowania linii autobusowych (40%) przyniesie ZTM straty na poziomie ok. 2.135.000 zł rocznie. Oznacza to prawie trzykrotny wzrost oczekiwanego dofinansowania.


Warunki finansowe postawione przez Zarząd Transportu Miejskiego w zasadniczy sposób przekraczają nasze możliwości budżetowe. Po przystąpieniu miasta Marki do I strefy biletowej musielibyśmy wyasygnować z budżetu Miasta ok. 4,4 mln złotych rocznie na funkcjonowanie transportu zbiorowego. Poza tym nie rozumiemy i w żaden racjonalny sposób nie potrafimy wyjaśnić tak radykalnego zwiększenia oczekiwań ZTM.


Deficyt funkcjonowania warszawskiej komunikacji miejskiej wynosi około 60%. Wysokość deficytu dla linii autobusowych prowadzących do Marek została przez ZTM ustalona na poziomie 82%. Ustalenie to budzi nasze najpoważniejsze wątpliwości i zastrzeżenia. W naszej ocenie nie jest możliwe, aby wpływy z biletów na liniach autobusowych prowadzących do Marek miały pokryć zaledwie 18% kosztów ich funkcjonowania.


Ponadto pragniemy zwrócić uwagę, że naszej współpracy od początku towarzyszyło przekonanie, że linie autobusowe dojeżdżające do Marek zaspokajają także potrzeby mieszkańców stolicy. W związku z tym nikt dotąd nie kwestionował zasady, że deficyt wynikający z funkcjonowania komunikacji łączącej Warszawę z Markami winien obciążać budżety obydwu gmin.


Wyrażając nasz głęboki zawód i rozczarowanie nowym stanowiskiem Zarządu Transportu Miejskiego oraz nawiązując do naszych bardzo dobrych doświadczeń związanych z dotychczasową współpracą, nadal deklarujemy gotowość nawiązania współpracy w zakresie objęcia Marek pierwszą strefą biletową. Oczekujemy zmiany stanowiska dotyczącego zakresu finansowania projektu przez miasto Marki umożliwiającego przystąpienie Miasta do realizacji opisywanego projektu na akceptowalnym dla naszego budżetu poziomie. Oczekujemy także przedstawienia wyliczeń i analiz, z których wynika oczekiwanie partycypacji finansowej z naszej strony na tak wysokim poziomie.

Galeria

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry