Nabór kandydatów do Rady Nadzorczej

Piotr Matusiak UMMarki

 5 kwietnia 2012    11:19

101Ogłoszenie o naborze kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  w organizacji z siedzibą w Markach z dnia 4 kwietnia 2012 roku.


Firma: Mareckie Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w organizacji w Markach,


Liczba członków Rady Nadzorczej przewidywanych do powołania: 3,


Podstawowym przedmiotem działalności Spółki będzie: budowa, zarządzanie i utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych w celu umożliwienia Miastu Marki zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zadań własnych gminy, związanych w szczególności z edukacją publiczną, kulturą, kulturą fizyczną i turystyką.


1. Kandydaci do składu Rady Nadzorczej Spółki powinni spełniać następujące wymagania:


- posiadać zdany egzamin na kandydata na członka Rad Nadzorczych Spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, bądź dokument zwalniający z obowiązku zdawania egzaminu (wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów, doradców inwestycyjnych lub stopień naukowy doktora nauk prawnych lub ekonomicznych);


- ukończone studia wyższe: prawnicze, ekonomiczne, z zakresu organizacji i zarządzania lub związane z przedmiotem działalności Spółki;


- posiadać co najmniej trzyletni staż zawodowy na stanowiskach związanych z działalnością gospodarczą, finansową, obsługą prawną, zarządzaniem lub nadzorem właścicielskim;


- nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka Rady Nadzorczej w spółkach handlowych;


- posiadać znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych;


- posiadać znajomość branży w jakiej działa Spółka;


- posiadać doświadczenie związane z wykonywaniem czynności nadzoru.


2. Każdy kandydat zobowiązany jest do złożenia Zgłoszenia, ?Kwestionariusza osobowego kandydata Rady Nadzorczej Spółki ? i oświadczeń, których wzory stanowią odpowiednio załącznik nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszego ogłoszenia.


3. Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym, spełniające warunki określone w treści ogłoszenia, zgłaszają swój udział w postępowaniu w terminie do dnia 18.04.2012 roku godz. 12:00. Termin uważa się za zachowany, jeśli zgłoszenie i oświadczenia wpłynęły do Urzędu Miasta Marki przed jego upływem.


4. Zgłoszenie, Kwestionariusz osobowy oraz oświadczeń należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Miasta Marki Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, z dopiskiem ?Postępowanie kwalifikacyjne ? Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Markach?.


5. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po terminie, jak też zawierające braki formalne pozostawia się bez rozpoznania.


6. Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, a nie zostali wybrani nie przysługuje możliwość odwołania się.


7. Zgłoszenia, Kwestionariusze osobowe i oświadczenia kandydatów, odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania zostaną komisyjnie zniszczone niezwłocznie po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.


8. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia z wybranymi kandydatami rozmów kwalifikacyjnych.


9. Organizator naboru może, w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne nie wyłaniając kandydatów lub wyłaniając mniejszą liczbę członków Rady Nadzorczej przewidywaną do powołania.


Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania na WWW.MARKI.PL


Wydział Spraw Społecznych UM MarkiMiasto Marki |

Galeria

fot. 1

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry