Będzie program polityki prorodzinnej.

Sylwia Matusiak PISMarki

 31 maja 2012    15:17

Na ostatniej sesji Rady Powiatu przyjęto uchwałę, dzięki której powstanie powiatowy program polityki prorodzinnej. Przygotowana przeze mnie oraz Martę Rajchert uchwała została przyjęta jednogłośnie, Wszystkich, którzy chcą się włączyć w pracę nad programem zapraszam do współpracy.

Sylwia Matusiak

Uchwała Nr XVIII - 179/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 maja 2012r.
w sprawie opracowania powiatowego programu polityki prorodzinnejNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:
§ 1
Wyrazem dbałości o wspólne dobro, rozwój społeczny a także wzrost tempa gospodarczego jest stwarzanie warunków do rozwoju kapitału ludzkiego, co w szczególności wyraża się wspieraniem rodzin z dziećmi, które zapewniają odnowę pokoleń i tworzą najlepsze środowisko kształtowania jednostki. Niezaprzeczalną wartością rodziny jest inwestowanie w rozwój osobisty, zdobywanie wiedzy i umiejętności, dbałości o zdrowie, a także budowanie relacji osobowych. Rodzina jest też fundamentem życia społecznego; tworzy wspólnotę, w której kształtują się wartości, przekazywane są tradycje oraz buduje się pojęcie jedności i dbałości o wspólne dobro. Jest też miejscem wychowania do nowoczesnej i odpowiedzialnej demokracji. Wszystkie te aspekty funkcjonowania rodziny mają ogromny wpływ na przyszły rozwój społeczno-gospodarczy kraju.  
§ 2
1. Mając na uwadze tezy zawarte w § 1, rodzina, jako podstawowa komórka społeczna, ma prawo do ochrony i wsparcia ze strony społeczeństwa i państwa, a także ze strony władz lokalnych. 2. Wsparcie rodzin na terenie Powiatu Wołomińskiego odbywać się będzie poprzez realizowanie szeroko rozumianej polityki prorodzinnej.  
§ 3
1. Polityka prorodzinna ma na celu dbanie o dobro, trwałość i wszechstronny rozwój rodziny, a także promowanie modelu rodziny z dziećmi i kształtowanie pozytywnego jej wizerunku. 2. Polityka prorodzinna powinna być prowadzona z poszanowaniem autonomii i praw rodziny. 3. Polityka prorodzinna obejmuje swym zakresem działań wszystkie rodziny mieszkające na terenie Powiatu Wołomińskiego, z zastrzeżeniem, iż niektóre z tych działań mogą być skierowane do określonej grupy osób, w miarę rozeznanych potrzeb.  
§ 4
Mając na uwadze istotne znaczenie rodziny dla rozwoju społeczności lokalnej oraz wielorakie potrzeby rodzin mieszkających na terenie Powiatu Wołomińskiego, a także ich różnorodność społeczną i ekonomiczną, należy niezwłocznie podjąć działania zmierzające do opracowania powiatowego programu polityki prorodzinnej.  
§ 5
1. Powiatowy program polityki prorodzinnej, w ramach rozeznanych potrzeb, określi szczegółowo cele, zasady i kierunki działań zmierzających do wspierania rodzin mieszkających na terenie Powiatu Wołomińskiego. 2. Powiatowy program polityki prorodzinnej powinien zostać przygotowany do dnia 30 września 2012 r.  
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Polityka prorodzinna, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, jest jednym z zadań powiatu. Jednakże do chwili obecnej w Powiecie Wołomińskim nie było oddzielnego dokumentu, który w sposób wszechstronny i kompleksowy regulowałby te zagadnienia. Dlatego też przygotowanie takiego dokumentu, w którym zostaną rozpoznane potrzeby rodzin mieszkających na terenie powiatu i wskazane kierunki działań, umożliwi skuteczną promocję rodziny, w szczególności rodziny z dziećmi, i udzielanie jej odpowiedniego wsparcia i pomocy.

Wspieranie rodzin ma ogromne znaczenie dla przyszłości i rozwoju Powiatu Wołomińskiego. Zarówno z uwagi na historię i tradycję tego regionu, jak i na obecną pozycję jednego z największych powiatów pod względem zaludnienia, problemy rodzin i ich wsparcie powinno pozostawać w centrum zainteresowania lokalnych władz. Dbałość o rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia warunków do posiadania przez nie dzieci, jest istotnym elementem zarówno w myśleniu o przyszłości i rozwoju powiatu, jak i całego kraju.Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż przygotowanie powiatowego programu polityki prorodzinnej uporządkuje te zagadnienia i wskaże kierunki koniecznych działań na przyszłość.

Galeria

fot. 1

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry