Programy oświatowe dla młodzieży

Antoni Widomski UMMarki

 7 czerwca 2006    15:21

• Projekty organizacji placówek oświatowych na rok szkolny 2006/2007
• Stypendium Twórcze dla uzdolnionego ucznia z mareckiego gimnazjum
• Samorządowy Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych
Dzieci i Młodzieży z Miasta Marki w roku 2006Projekty organizacji placówek oświatowych na rok szkolny 2006/2007

W dniu 30 maja Burmistrz Miasta Marki zatwierdził projekty organizacji placówek oświatowych na rok szkolny 2006/2007. Projekty zostały opracowane przez dyrektorów poszczególnych placówek i przed zatwierdzeniem uzyskały opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Organizacja placówek przewiduje:
a) w zakresie edukacji przedszkolnej (3 placówki)
- 10 oddziałów dla 283 dzieci oraz 517 godzin zajęć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej przedszkola;
b) w zakresie szkół podstawowych (5 placówek)
- 76 oddziałów dla 1700 uczniów klas I-VI oraz 12 oddziałów kl.0 dla 263 sześciolatków. Tygodniowa liczba godzin zajęć edukacyjnych wynikających z ramowych planów nauczania na tym etapie kształcenia będzie wynosiła 2469 godz.;
c) w zakresie szkół gimnazjalnych (2 placówki)
- 27 oddziałów dla 753 uczniów i 1074 godziny zajęć edukacyjnych;
d) w zakresie szkół ponadgimnazjalnych (Liceum Profilowane)
- 5 oddziałów dla 139 uczniów i 222 godziny zajęć edukacyjnych.
Projekty organizacyjne przewidują również zatrudnienie nauczycieli wspomagających edukację uczniów, takich jak:
- bibliotekarze (7 etatów),
- wychowawcy na świetlicy szkolnej (11,5 etatu),
- pedagodzy i psycholodzy (7,5 etatu).

Na prośbę wielu rodziców pracujących, których dzieci korzystały z opieki w świetlicy szkolnej, zwiększono o trzy w porównaniu z rokiem ubiegłym liczbę etatów nauczycieli. Dzięki temu możliwe będzie wydłużenie czasu funkcjonowania świetlic szkolnych.
W dwóch placówkach szkolnych (SP nr 2 i GM nr 2) zaplanowano ciągi klas dla uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie, których kształcenie organizuje się w integracji z pełnosprawnymi rówieśnikami. W celu współorganizowania kształcenia integracyjnego szkoły te zatrudniają dodatkowo odpowiednio wykwalifikowanych nauczycieli specjalistów realizujących indywidualne programy edukacyjne (jeden nauczyciel na każdy oddział integracyjny). Nauczyciele ci pomagają niepełnosprawnym uczniom uczestnicząc z nimi w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli. Uczniowi niepełnosprawni fizycznie mogą również skorzystać ze specjalistycznych ćwiczeń i zabiegów prowadzonych przez nauczyciela rehabilitanta.

W dwóch placówkach (SP nr 4 i GM nr 2) prowadzone będą klasy sportowe, których uczniowie mają zwiększoną tygodniową liczbę zajęć obowiązkowych z wychowania fizycznego (z 4 do 10 godzin w tygodniu). Uczniowie tych klas specjalizują się w grach zespołowych: piłka nożna (chłopcy) oraz siatkówka (dziewczęta).

Już drugi rok w szkołach będzie uruchomiony system dodatkowych zajęć edukacyjnych poza tymi wynikającymi z tzw. ramowego planu nauczania. Zajęcia te organizowane w systemie zajęć pozalekcyjnych mają uwzględniać potrzeby i zainteresowania uczniów min. zajęcia sportowo-rekreacyjne, koła przedmiotowe, artystyczne, koła zainteresowań, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i logopedyczne. W sumie Burmistrz Miasta zatwierdził 191 dodatkowych godzin w tygodniu na wszystkich etapach edukacji szkolnej.

W nowym roku szkolnym będzie kontynuowany dla uczniów klas drugich powszechny program nauki pływania finansowany w całości (dowóz uczniów, wynajęcie basenu i instruktorów) ze środków publicznych.

W porównaniu z rokiem szkolnym 2005/2006 projekt organizacji placówek przewiduje zwiększenie liczby uczniów o 83, zwiększenie liczby oddziałów o 1 oraz zwiększenie liczby godzin o 154. Taka tendencja sprawia, że nie zachodzi konieczność zwalniania z pracy nauczycieli i wypłacania im z tego tytułu znacznych odszkodowań.
W kilku szkołach są jeszcze wakaty - czeka praca dla nauczycieli języków obcych, wychowania fizycznego i informatyki.

Arkusze organizacji zawierają również limity zatrudnienia i wynagrodzenia w grupie pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych. Od nowego roku szkolnego zostanie przeprowadzona restrukturyzacja w tej grupie pracowników. Jej wynikiem będą znaczne oszczędności środków, które będzie można przeznaczyć na zadania bezpośrednio skierowane do uczniów związane z działalnością dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą.

Dokładne informacje o planowanej organizacji każdej placówki w roku szkolnym 2006/2007 można uzyskać na stronie BIP Urzędu Miasta Marki (www.marki.pl) w zakładce Zarządzenia Burmistrza (nr 0152/37/2006 z 30 maja 2006).


Stypendium Twórcze dla uzdolnionego ucznia z mareckiego gimnazjum

Burmistrz Miasta Marki podjął współpracę przy realizacji projektu "Stypendium Twórcze dla uzdolnionej Młodzieży z Mazowsza" organizowanego przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki i pokrył koszt jednego stypendium dla uzdolnionego ucznia z mareckiego gimnazjum.
Powyższy projekt realizowany jest w formie obozu artystycznego, który w br odbędzie się w Łucznicy. W trakcie pobytu uzdolniona młodzież będzie uczestniczyła w warsztatach artystycznych prowadzonych przez instruktorów - artystów w swojej dziedzinie.
Całość projektu ma służyć rozwijaniu kreatywnej postawy i talentów młodzieży, a także wzbogacania ich warsztatu twórczego.


Samorządowy Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży z Miasta Marki w roku 2006

Miasto Marki złożyło ofertę w Konkursie ogłoszonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty na realizację Rządowego programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 roku: "Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym".
Opracowane przez gminę przedsięwzięcie pod nazwą "Samorządowy Program Wyrównania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży z Miasta Marki w 2006 roku" znalazło się wśród 38 wyróżnionych ofert złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego. Na realizację zadania Miasto otrzyma dotację w wysokości ok. 150 000 zł, która stanowi 50 % kosztów realizacji całego programu.
W głównym zakresie program opiera się na wprowadzonym od września 2005 roku systemie, którego zadaniem jest stworzenie dla dzieci i młodzieży szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych o charakterze edukacyjnym i opiekuńczo-wychowawczym. Polega on na prowadzeniu dodatkowych zajęć w szkołach (ponad ramowe plany nauczania) organizowanych z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów. Każda szkoła otrzymuje w tym systemie dodatkową pulę godzin do dyspozycji dyrektora. W grupie klas 0-III szkół podstawowych jest to jedna godzina zajęć na każdy oddział w szkole, a w klasach IV-VI szkół podstawowych oraz I-III gimnazjów i Liceum Profilowanego są to dwie godziny na każdy oddział.
W zajęciach tych uczestniczy duża liczba dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia nie tylko socjalnego, ale również w zakresie potrzeb edukacyjnych. Dzięki aktywnej pracy pedagogów szkolnych i wychowawców klas właściwie rozpoznano środowisko rodzinne uczniów oraz sytuację materialną rodzin. Udało się uświadomić rodziców i opiekunów tych dzieci, że ich udział w dodatkowych zajęciach jest dla nich wielką szansą dającą możliwość rozwoju uzdolnień i zainteresowań, a także szansą wyrównania zaległości programowych i pozbycia się wad rozwojowych (szeroka oferta zajęć wyrównawczych, reedukacyjnych i logopedycznych w systemie). W roku szkolnym 2005/2006 powyższy program dodatkowych zajęć w szkołach finansowanych dodatkowo z budżetu miasta obejmuje 185 godzin zajęć w tygodniu, w których uczestniczy systematycznie 2 293 uczniów.
Drugim obszarem działań samorządu włączonym do Programu Wyrównywania Szans Dzieci i Młodzieży jest prowadzenie świetlicy środowiskowej "Chata" mieszczącej się w budynku Mareckiego Ośrodka Zdrowia. Do świetlicy uczęszcza regularnie grupa ok. 40 dzieci i młodzieży. Świetlica prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne w każdy dzień powszedni (w godz. 14-18), a w soboty w godz. 10-14. Zajęcia prowadzone są przez trzech wykwalifikowanych wychowawców.
Świetlica realizuje następujące zadania:
- pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu kryzysów szkolnych, rodzinnych, osobistych;
- zajęcia socjoterapeutyczne;
- pomoc w nauce, pomoc socjalna i dożywianie;
- organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacja zabaw i zajęć sportowych, zajęcia komputerowe,
- indywidualne rozmowy terapeutyczne.
Pracownicy świetlicy współpracują z pedagogami szkół, kuratorami sądowymi, Policją i OPS w Markach. Kontynuacją pracy świetlicy w wakacje 2006 roku będzie dwutygodniowy odpoczynek w Muszynie ze specjalnym programem edukacyjnym.
Kolejnym zakresem działań samorządu wchodzących w skład Programu to współpraca
ze stowarzyszeniami sportowymi prowadzącymi zajęcia dla dzieci i młodzieży z naszego miasta. Stowarzyszenia nieodpłatnie korzystają ze szkolnych boisk sportowych oraz z obiektów M.T.S. Marcovia 2000. Dwóch instruktorów prowadzi zajęcia finansowane przez samorząd i Szkolny Związek Sportowy w ramach programu "Animator Sportu Dzieci i młodzieży 2006 r.". Są to zajęcia z piłki nożnej prowadzone przez Pana Jana Rosłona (M.T.S. Marcovia 2000 ") oraz zajęcia warcabowe prowadzone przez Justynę Suchecką (UKS" Struga "). Otrzymana dotacja pozwoli na objęcie programem w nowym roku szkolnym większej ilości instruktorów.
Uzupełnieniem działań objętych programem jest oferta zajęć edukacyjnych specjalistycznych organizowanych przez szkoły przy współpracy z różnymi podmiotami. Są to zajęcia z języków obcych, gimnastyki artystycznej i sportowej, gimnastyki korekcyjnej, nauki tańca nowoczesnego, sportów walki.
Oprócz powyższych form realizacji programu samorząd lokalny przeznacza dla dzieci i młodzieży środki finansowe na stypendia szkolne o charakterze edukacyjnym. Na realizację tej formy Programu w budżecie miasta na 2006 rok wyodrębniono kwotę 44 785 zł. Dzięki otrzymanej dotacji kwota funduszy stypendialnych będzie w 2006 roku dwa razy wyższa.
Realizowany w 2006 roku Program ma przyczynić się do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów ze szczególnym uwzględnieniem dzieci pochodzących z rodzin ubogich, zaniedbanych, potrzebujących dodatkowego wsparcia. To również sposób zmniejszenia w naszym mieście rozmiarów biedy, przeciwdziałania bezradności społecznej i uświadomienia rodzicom i opiekunom potrzeb edukacyjnych dzieci.

Galeria

zdjecie

Antoni Widomski

Współpracuje z portalem od 2004 roku

www.historia.marki.pl

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry