24 czerwca 2013    13:05

 Stanowisko Radnej Miasta Marki Elżbiety Brzozowskiej w sprawie zarzutów Komisji Rewizyjnej dotyczących wykonania budżetu miasta Marki za 2012 rok.

 Marki, dnia 14 czerwca 2013 roku,


Elżbieta Brzozowska
Radna Miasta Marki
Członek Komisji Rewizyjnej


Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
ul. Koszykowa 6A, Warszawa


W nawiązaniu do opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki o wykonaniu budżetu Miasta Marki za 2012 rok sformułowanej na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2013 roku uprzejmie informuje, że jako członek Komisji Rewizyjnej odmówiłam złożenia swojego podpisu pod powyższą opinią. Stanowisko swoje uzasadniam tym, ze zawarte w opinii ustalenia nie opierają się na faktach i w konsekwencji doprowadziły do sformułowania nieuprawnionych wniosków. Poniżej przedstawiam okoliczności, które skłoniły mnie do zajęcia takiego stanowiska.


Stwierdzenie, ze Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Marki za 2012 rok zostało przedłożone po wymaganym terminie jest nieprawdziwe, ponieważ zostało ono złożone w Biurze Rady Miasta w dniu 29 marca :2013 roku tj. w terminie określony przepisami ustawy o finansach publicznych.


Komisja Rewizyjna formułując zarzut niedostatecznej efektywności działań egzekucyjnych wobec zaległości z tytułu podatków i opląt lokalnych oraz należności cywilnoprawnych, nie uwzględniła faktu, ze Urząd Miasta Marki wykorzystał wszystkie prawne możliwości wyegzekwowania należności. Z przedłożonego sprawozdania wynika, ze wystawiono upomnienia na wszystkie zaległości oraz 1654 tytuły wykonawcze. Nie zwrócono również uwagi na to, ze burmistrz nie ma możliwości ingerowania w prace organu egzekucyjnego, czyli nie ma wpływu na skuteczność działań poborców podatkowych i komorników. Pragnę zwrócić uwagę, ze przywołanie wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli z 10 października 2012 roku jest nieuprawnione, ponieważ kontrolą NIK objęty był okres od 2007 do 2011 roku. Ponadto w wyniku kontroli NIK pozytywnie ocenił egzekucje podatków i opłat w latach 2007 - 2011.


Komisja Rewizyjna stwierdziła, ze zgodnie z "pierwotnym planem budżetowym" na 2012 rok nie został wykonany szereg zadań inwestycyjnych. Analiza opinii nie pozwalana jednoznaczne stwierdzenie, co Komisja miała rozumiała pod pojęciem "pierwotnego planu budżetowego". Można jedynie przypuszczać, ze pojęciem tym określono rożne propozycje, wnioski a nawet sugestie, które pojawiały się w trakcie prac nad projektem budżetu na 2012 rok, lecz nie znalazły się. W ostatecznym zakresie planu wydatków majątkowych. Przedmiotem opinii Komisji Rewizyjnej nie może być tak rozumiany "pierwotny plan budżetu", ale wyłącznie plan uwzględniający wszystkie wprowadzone w tracicie roku budżetowego zmiany.


W przyjętej opinii Komisja Rewizyjna stwierdziła, ze zadanie . Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Bandurskiego i ul. Okólnej oraz rozbudowa sygnalizacji świetlnej - 110.000 zł" nie zostało wykonane. Tymczasem uchwala z dnia 19 grudnia 2012 roku zakres zadania został ograniczony i zadanie 0 nazwie "Projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bandurskiego i Okó1nej - 25.000 zł, tj. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - zostało wykonane.


Zarzuty Komisji Rewizyjnej dotyczące braku realizacji zadań:
1) budowa chodnika na ul. Głównej (od ul. Wesołej do ul. Przyleśnej) -180;000 zł,
2) budowa chodnika.na ul. Grunwaldzkiej (od ul. Okólnej do ul. Karłowicza) - 230.000 zł,
3) budowa parkingu przy ul. Kościuszki - 60.000 zł,
4) budowa kanalizacji deszczowej w ul. Głównej 920.000 zł


nie znajdują potwierdzenia. Zadania nigdy nie zostały wpisane do Planu Wydatków Majątkowych na 2012 rok.


Zarzuty Komisji Rewizyjnej dotyczące braku realizacji zadań:
1) budowa peronu przystankowego przy ul. Sosnowej - 8.000 zł,
2) budowa kanalizacji deszczowej w części ulicy Sosnowej (od ul. Okólnej do ul. Krótkiej) 320.000.zł,
3) budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jana Pawła II, Wyszyńskiego, części ul. Zajączka i części ul. Sowińskiego - 700.000 zł,
4) budowa odwodnienia w ul.Weneckiej 80.500 zł


nie znajdują potwierdzenia. Rada Miasta Marki podjęła stosowne uchwały zdejmujące te zadania z planu w trakcie roku budżetowego,


Komisja Rewizyjna zarzuciła "nienależyte planowanie" w odniesieniu do:


1) planu wydatków w klasyfikacji: dział 010, rozdział 01008, § 4300 w kwocie 995.088 złotych, ponieważ plan ten został zrealizowany w kwocie 771.308 złotych tj. 77,5 %. Tymczasem plan wydatków uwzględniał również kwotę 200.000 złotych, która przewidziano na odbudowę rowu w ul. Stawowej. W tym zakresie zaciągnięte zostały zobowiązania i plan musiał zabezpieczyć środki za ich realizacje. Po uwzględnieniu tego faktu plan zostałby zrealizowany w kwocie 971.308 złotych tj. 97,6 %,


2) planu wydatków w klasyfikacji: dział 600, rozdział 60016, § 6050 w kwocie 526.000 złotych, ponieważ plan ten został zrealizowany w kwocie 261.125 złotych tj. 49,6 %. Tymczasem plan wydatk6w uwzględniał również kwotę 265.000 złotych, która zaplanowana została na budowę chodnika na ul. Stawowej oraz miejsc postojowych przy kompleksie boisk.W tym zakresie zaciągnięte zostały zobowiązania i plan musiał zabezpieczyć środki za ich realizacje, Po uwzględnieniu tego faktu plan zostałby zrealizowany w 100%.


Komisja Rewizyjna zarzuciła, ze nie zrealizowano i nie zaproponowano zdjęcia z planu wydatków majątkowych zadania inwestycyjnego "Wymiana okien w gimnazjum w Zespole Szkół Nr 1 - 439.300 zł, Tymczasem plan wydatków w klasyfikacji: dział 801, rozdział 80110, § 6050 w trakcie roku został ograniczony do kwoty 8.000 złotych z przeznaczeniem na wykonanie projektu zadania. Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane w 2012 roku.


Komisja Rewizyjna w swojej opinii uznała za uchybienia:
1) planowany uchwala budżetowa deficyt budżetu miasta Marki ~a koniec 2012 roku w kwocie 6.5.75.154 zł - to stwierdzenie faktu zgodnego z uchwala budżetowa a nie zarzut,
2) zamkniecie budżetu miasta Marki za 2012 rok wynikiem ujemnym w kwocie 5.963.802 zł, - tymczasem wynik budżetu osiągnął poziom poniżej zakładanego deficytu, co jest zjawiskiem korzystnym,
3) spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.300.000 zł, na plan 4.300.000 zł - tymczasem dokonano wykupu serii obligacji wyemitowanych w latach poprzednich
w kwocie 4.300.000 złotych, tj. 100 % planu; miasto nie dokonywało spłaty kredytów i pożyczek,
4) osiągniecie poziomu zadłużenia Miasta Marki na koniec 2012 roku, które wyniosło 45.838.075 złotych - tymczasem uchwala budżetową dopuszczała osiągniecie nawet wyższego poziomu zadłużenia.
Przedstawione wyżej okoliczności świadczą o nierzetelnej ocenie wykonania budżetu za 2012 rok dokonanej przez Komisje Rewizyjna. Zebrane materiały nie pozwalały na postawienie powyższych zarzutów, a także na sformułowanie negatywnej oceny wykonania budżetu i wniosku o nieudzielenie absolutorium.


/ - /


Elżbieta Brzozowska


Do wiadomości:
Rada Miasta Marki


Galeria

zdjecie: 53336
fot. 1
fot. 3
fot. 4
fot. 5

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry