Negatywna opinia RIO dla uchwały o nieudzieleniu absolutorium.

Piotr Matusiak UMMarki RadaMiastaMarki

 26 czerwca 2013    12:47

 

Regionalna Izba Obrachunkowa negatywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Marki za wykonanie budżetu

Regionalna Izba obrachunkowa Uchwałą Nr Wa.237.2012 z 25 czerwca 2013 roku negatywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki o nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Marki z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. Ponadto, w związku z istotnym naruszeniem Statutu Miasta Marki, Izba uznała, że uchwała Komisji Rewizyjnej z dnia 11 czerwca 2013 roku jest nieważna. Tak więc, dzisiejsza Sesja Rady Miasta Marki, prawdopodobnie nie przyniesie rozstrzygających decyzji dotyczących rozliczenia zeszłorocznego budżetu miasta. Poniżej publikujemy tekst dokumentu RIO oraz fax uchwały (słabej jakości) w formie pliku pdf.


UCHWAŁA Nr Wa.237.2012


Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej


W Warszawie


z dnia 25 czerwca2013 roku


w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej  Rady Miasta Marki o nieudzielenie  absolutorium Burmistrzowi Miasta Marki


Na podstawie art. 13 pkt 8 i art. 19 ust.  2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012r., poz. 1113) oraz art. 18a ust. 3 ustawy z  nia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2013r., poz. 594) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:


Przewodnicząca               Iwona Molitor


Członkowie:                      Teresa Gołębiewska


                                        Bożena Zych


uchwala, co następuje:


§1


Negatywnie opiniuje przedłożony wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki o nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Marki z tytułu wykonania  budżetu za 2012 rok


§2


Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.


§3


Od treści niniejszej uchwały Radzie Miasta Marki służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały,


Uzasadnienie


W dniu 14 czerwca 2013 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, przy piśmie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki (pismo znak BRM 0711.34.2013 z dnia 11 czerwca 2013 roku), wpłynęła opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki o wykonaniu budżetu Miasta Marki za 2013 rok wraz z uchwałą Komisji Rewizyjnej z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Miasta Marki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok, w którym Komisja wnosi do Rady Miasta Marki o nieudzielenie Burmistrzowi Miasta Marki absolutorium za 2012.


Z przedłożonych dokumentów wynika, iż Komisja Rewizyjna rozpatrzyła następujące dokumenty:


- sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta, Marki za 2012 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o tym sprawozdaniu,


- sprawozdanie finansowe za 2012 rok,


- informacje o stanie mienia Gminy Marki w zakresie nieruchomości gruntowych.


Jak wynika z wniosku oraz opinii Komisji Rewizyjnej Komisja obradowała w składzie czteroosobowym, zamiast pięcioosobowym zgodnie z uchwałą Nr 11/5/2010 Rady Miasta Marki z dnia 14 grudnia 2010  roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.


Jak ustalił Skład Orzekający Izby uchwała Nr XXVII/188/201 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rada Miasta Marki stwierdziła wygaśniecie mandatu radnego Miasta Marki pana Bogdana Chorosia z powodu niezaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy Marki w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Radny B. Choroś uchwałą Nr 11/5/2010 Rada Miasta Marki z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej został powołany w skład Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki jako jej członek.


W zaistniałej sytuacji, w ocenie Składu Orzekającego Izby, Komisja Rewizyjna nie mogła obradować w ustalonym przez Radę Miasta Marki składzie, w związku z wygaśnięciem mandatu radnego członka Komisji tj. p. Bogdana Chorosia. Zgodnie z § 19 ust. 2 Statutu Miasta Marki Rada wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji rewizyjnej oraz pozostałych trzech członków w odrębnych glosowaniach zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.


Ponadto w myśl  art. 18a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym  w skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy.


W ocenie Składu Orzekającego Rada Miasta Marki, w związku z wygaśnięciem mandatu radnego p. Bogdana Chorosia, obowiązana była uzupełnić skład osobowy Komisji Rewizyjnej zgodnie z § 19 ust. 2 Statutu Miasta Marki Rada. Zaniechanie powyższego przez Radę Miasta stanowi istotne naruszenie Statutu Miasta skutkujące nieważnością uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Miasta Marki absolutorium z wykonania budżetu za 2012 rok.


Ponadto, jak zauważa Skład Orzekający Izby, gdyby Komisja Rewizyjna obradowała w pięcioosobowym składzie czyli zgodnie ze Statutem Miasta wniosek absolutoryjny mógłby być odmienny od wniosku komisji obradującej w składzie czteroosobowym w związku z tym, że za nieudzieleniem absolutnym głosowało dwóch członków Komisji, przeciwko nieudzieleniu absolutorium głosował 1 członek Komisji, 1 członek Komisji wstrzymał się od głosu.


Mając powyższe na uwadze, Skład Orzekający Izby postanowił jak w sentencji.


PRZEWODNICZĄCA


Składu Orzekającego


Regionalnej Izby Obrachunkowej


w Warszawie


/ - /


mgr Iwona Molitor


Zobacz także:

 

Pobierz PDF(1.1MB)


 

 

 

 

Miasto Marki |


PM Wydział Spraw Społecznych UM Marki


Galeria

zdjecie: 53431

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry