Konkurs na stanowisko animatora sportu

Piotr Matusiak UMMarki Orlik

 24 lipca 2013    16:16

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Marki ogłasza nabór na stanowisko animatora na kompleksie sportowym przy ul. Okólnej 14 w Markach w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"

Forma zatrudnienia : umowa zlecenie obejmująca realizację od 90 do 130 godzin zajęć miesięcznie

Wymagania niezbędne:

Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. Nie był (a) karany (a) za przestępstwo popełnione umyślnie. Posiada kwalifikacje zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego, bądź trenera lub instruktora w jednej z dyscyplin sportowych: piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka lub siatkówka.

Uwaga!

W przypadku trenera lub instruktora sportu (instruktora rekreacji) uznawane są wyłącznie uprawnienia państwowe uzyskane zgodnie z przepisami art. 41 i art. 42 Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857) oraz na podstawie wcześniejszych przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.06.2001 w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania.

Wymagania dodatkowe:

Mile widziana jest udokumentowana praca z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera czy instruktora sportu.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Marki. Działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży z terenu Marek, poprzez skierowania do tych środowisk profesjonalnej oferty zajęć sportowych i sportowo - rekreacyjnych. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych. Organizacja imprez, turniejów, mistrzostw sportowych. Aktywizacja sportowa wszystkich mieszkańców miasta Marki. Przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego 'MOJE BOISKO - ORLIK 2012' przy ul. Okólnej 14 w Markach. Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia. Dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego. Współpraca z dyrektorami i nauczycielami szkół i przedszkoli działających na terenie miasta Marki w organizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych. Współpraca z stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta Marki w zakresie popularyzacji zajęć sportowych i rekreacyjnych. Prowadzenie wymaganej dokumentacji.

Wymagane dokumenty:

Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV). List motywacyjny. Kserokopia dyplomu trenerskiego, legitymacji instruktorskiej lub kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego. Mile widziane inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz listy referencyjne. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do kancelarii Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 (pokój nr 6) lub przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 29 lipca 2013 roku, do godz. 10.00 z dopiskiem:"Animator - Moje Boisko Orlik 2012'. Dokumenty aplikacyjne złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia i bez wzywania do ich uzupełnienia. W przypadku zgłoszenia przesłanego listownie decyduje data doręczenia zgłoszenia. Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, a nie zostali wybrani nie przysługuje możliwość odwołania się. Oferty odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania zostaną komisyjnie zniszczone.

Postępowanie składać się będzie z II etapów:

I etap - wstępna selekcja kandydatów - złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

II etap - rozmowa kwalifikacyjna, podczas której sprawdzone będzie merytoryczne przygotowanie kandydatów na stanowisko -"Animator -Moje Boisko Orlik 2012'.

O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu naboru osoby, które spełnią wymogi formalne zostaną powiadomione telefonicznie.

Kandydatów prosimy o podanie telefonu kontaktowego, brak numeru telefonu wyłącza z możliwości powiadomienia o dalszym etapie konkursu.

Inne informacje:

Praca zmianowa:

- w czasie wolnym od zajęć szkolnych od poniedziałku do niedzieli w godz. 10.00 - 22.00;

- w okresie roku szkolnego od poniedziałku do piątku w godz. 16.30 - 22.00 oraz w weekendy od 10.00 - 22.00.

Burmistrz Miasta Marki zastrzega sobie prawo nie rozstrzygnięcia konkursu w przypadku braku odpowiedniej liczby kandydatów spełniających kryteria określone w ogłoszeniu.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać u Koordynatora obiektów sportowych miasta Marki Pana Damiana Pacuszki pod numerem telefonu 792 418 589.

Miasto Marki |

PM- Wydział Spraw Społecznych UM Marki

Galeria

zdjecie: 54260

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry