Dorzuć się do puszki WOŚP

Konkurs na stanowisko animatora sportu

Paweł Pniewski UMMarki Orlik

 5 marca 2015    13:31

Zakład Usług Komunalnych ogłosił nabór na stanowisko animatora na miejskich kompleksach sportowych. Termin składania ofert - 16.03.2015r.

Ogłoszenie

Zakład Usług Komunalnych ogłasza nabór na stanowisko Animatora  sportu na kompleksach boisk sportowych przy ul. Okólnej 14, ul. Stawowej  oraz ul. Turystycznej w Markach

Forma zatrudnienia :  umowa zlecenie Wymagania niezbędne:
 1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 2. Nie był (a) karany (a) za przestępstwo popełnione umyślnie.
 3. Posiada kwalifikacje zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego, bądź trenera lub instruktora w jednej z dyscyplin sportowych: piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka lub siatkówka.
Uwaga!

W przypadku trenera lub instruktora sportu (instruktora rekreacji) uznawane są wyłącznie uprawnienia państwowe uzyskane zgodnie z przepisami art. 41 Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U. z 2014 poz. 715) oraz na podstawie wcześniejszych przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.06.2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania.

Wymagania dodatkowe:
 1. Dyspozycyjność, odpowiedzialność, komunikatywność.
 2. Mile widziana jest udokumentowana praca z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera czy instruktora sportu.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Marki.
 2. Działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży z terenu Marek, poprzez skierowania do tych środowisk profesjonalnej oferty zajęć sportowych i sportowo ? rekreacyjnych.
 3. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych.
 4.  Organizacja imprez, turniejów, mistrzostw sportowych.
 5. Aktywizacja sportowa wszystkich mieszkańców miasta Marki.
 6. Przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy ul. Okólnej 14 i ul. Stawowej oraz ul. Turystycznej w Markach.
 7. Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia.
 8. Dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego.
 9. Współpraca z dyrektorami i nauczycielami szkół i przedszkoli działających na terenie miasta Marki w organizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych.
 10. Współpraca z stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta Marki w zakresie popularyzacji zajęć sportowych i rekreacyjnych.
 11. Prowadzenie wymaganej dokumentacji.
Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopia dyplomu trenerskiego, legitymacji instruktorskiej lub kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego.
 4. Mile widziane inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz listy referencyjne.
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

Termin i miejsce składania ofert:
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w zamkniętej kopercie w Zakładzie Usług Komunalnych z siedzibą przy ul. Lisa-Kuli 3 w Markach lub przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 16 marca 2015 roku  z dopiskiem:
"Oferta na stanowisko Animatora sportu?.
 1. Dokumenty aplikacyjne złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia i bez wzywania do ich uzupełnienia.
 2. W przypadku zgłoszenia przesłanego listownie decyduje data doręczenia zgłoszenia.
 3. Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, a nie zostali wybrani nie przysługuje możliwość odwołania się.
 4. Oferty odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania zostaną komisyjnie zniszczone.
  Postępowanie składać się będzie z II etapów: I etap ? wstępna selekcja kandydatów ? złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu. II etap  ? rozmowa  kwalifikacyjna, podczas której sprawdzone będzie merytoryczne przygotowanie kandydatów na stanowisko ? "Animator  sportu?. O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu naboru osoby, które spełnią wymogi formalne zostaną powiadomione telefonicznie. Kandydatów prosimy o podanie telefonu kontaktowego, brak numeru telefonu wyłącza z możliwości powiadomienia o dalszym etapie konkursu. Inne informacje:

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych zastrzega sobie prawo nie rozstrzygnięcia konkursu w przypadku braku odpowiedniej liczby kandydatów spełniających kryteria określone w ogłoszeniu.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać u  p. Damiana Pacuszki ? Koordynatora Obiektów Sportowych Miasta Marki, pod numerem telefonu 792-418-589, w godzinach pracy Zakładu Usług Komunalnych w Markach.

Galeria

zdjecie: 73436
zdjecie

Paweł Pniewski

Paweł Pniewski, przewodniczący Rady Miasta Marki, prezes zarządu stowarzyszenia Grupa Marki 2020, członek Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego.
Społecznik, podróżnik, wielbiciel kultury kulinarnej.
Związany z mareckim samorządem od 2010 roku. Z portalem współpracuje od 2009 roku.

pniewski.wordpress.com

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry