Regulamin korzystania z podręcznika szkolnego.

Anna Konopka SP4

 13 września 2016    19:00

Regulamin korzystania z podręcznika szkolnego.

§ 1

 1. Regulamin określa zasady związane z wypożyczaniem Uczniom podręczników oraz postępowanie w przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika.
 2. Każdy rodzic ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i stosowania jego postanowień w praktyce.
 3. Wypożyczenie podręcznika jest dokonywane przez nauczyciela bibliotekarza.
 4. Zwrot wypożyczonych podręczników nauczyciel bibliotekarz potwierdza w bazie użytkowników.
§ 2
 1. Podręczniki wypożyczone uczniom stanowią własność Szkoły.
 2. Podręczniki użytkowane są przez okres minimum trzech lat.
 3. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego (w pierwszym tygodniu danego roku szkolnego).
 4. Termin zwrotu podręcznika mija w pierwszym dniu ostatniego tygodnia danego roku szkolnego.
 5. W uzasadnionych okolicznościach Szkoła ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem terminu wskazanego w ust. 5.
 6. Przez uzasadnione okoliczności, o których mowa w ust. 6 rozumie się w szczególności przejście ucznia do innej szkoły, objęcie ucznia specjalnymi formami nauki lub wychowania .

§ 3

 1. Na początku roku szkolnego, najpóźniej do dnia wskazanego w § 2 ust.4, uczniowie za pośrednictwem Wychowawcy pobierają z Biblioteki podręczniki.
 2. Na pierwszym zebraniu klasowym w danym roku szkolnym Wychowawca informuje rodziców uczniów o zasadach odpowiedzialności za wypożyczony podręcznik.
 3. Wychowawca cyklicznie sprawdza stan podręczników.

                                                                                        § 4

 1. Uczeń jest obowiązany zwrócić szkole podręcznik w stanie niepogorszonym, pomijając zużycie będące następstwem prawidłowego użytkowania.
 2. Zabrania się:
  • wyrywania  kartek z podręcznika,
  • robienia w podręczniku notatek i innych wpisów przy pomocy długopisu, ołówka itd.
  • sklejania kartek podręcznika jakimikolwiek substancjami,
  • nacinania kartek nożyczkami.
 3. Czynności, o których mowa w ust. 2 oznaczają uszkodzenie podręcznika.
 4. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się umyślne lub nieumyślne spowodowanie innych wad fizycznych, (zalanie, podarcie lub zabrudzenie w jakikolwiek sposób, brak płyty w podręczniku, do którego była załączona) które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają ich wykorzystanie

 § 5

 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika  w terminie wskazanym w  § 2 ust.5 rodzic dziecka jest obowiązany odkupić podręcznik, a w sytuacji braku takiej możliwości uiścić wpłatę na podane w sekretariacie szkoły konto.
 2. Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników i materiałów edukacyjnych określa Dyrektor szkoły.
 3. W przypadku niewywiązania się przez rodziców z czynności, o których mowa w ust.1, uczeń nie otrzymuje bezpłatnych podręczników w kolejnym roku szkolnym.

 § 6

 1. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor szkoły.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.09.2016.
   

Galeria

zdjecie: 91915

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry